Cieľ programu: oboznámenie sa s problematikou praktického výkonu kontrolnej činnosti v samospráve, v členení podľa nasledovných oblastí:

- Základy manažmentu územnej samosprávy, finančný manažment v územnej samospráve (ÚS)

- Vnútorný kontrolný systém v ÚS

- Riešenie petícií a sťažností v ÚS

- Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, jeho aplikácia a kontrola plnenia v podmienkach ÚS

- Finančná kontrola v podmienkach ÚS v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.

- Rozpočtové pravidlá verejnej správy a ÚS

- Nakladanie s majetkom vo verejnej správe a ÚS

- Kontrola projektov, realizovaných v ÚS, financovaných z fondov EÚ, s dôrazom na kontrolu procesu verejného obstarávania


Medzi spokojných absolventov programu patria kontrolóri obcí, pracovníci kontrolných útvarov VÚC, starostovia obcí a odborní pracovníci ekonomických útvarov miest, obcí a VÚC ale aj záujemcovia o prácu kontrolóra, ktorí chcú získať všeobecný prehľad o problematike.

Absolventi pozitívne ocenili prierezový charakter vzdelávacieho programu, odborný výklad problematiky zrozumiteľnou formou, poskytnutie aktuálnych poznatkov a informácií, potrebných ku kvalifikovanému výkonu kontrolnej činnosti a možnosť vzájomnej výmeny poznatkov.


Viac informácií a elektronická prihláška na:  

 

https://ccv.euba.sk/vzdelavanie-pre-kontrolorov/vzdelavanie/vykon-kontroly-vo-verejnej-sprave-s-dorazom-na-uzemnu-samospravu

 

 

Ďalšie informácie:


Možnosť rozdelenia platby účastníckeho poplatku


Účastníkom budú poskytnuté študijné materiály z jednotlivých prednášok