logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Stanovy ZHK SR

Stanovy ZHK SR

čl. l - Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ďalej len „združenie“ alebo „ZHK SR“).
 2. Združenie je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien a doplnkov dobrovoľným, nepolitickým združením kontrolórov miest a obcí, zamestnancov miest a obcí pracujúcich v útvaroch hlavného kontrolóra a odborníkov zaoberajúcich sa legislatívou v tejto a príbuzných oblastiach.
 3. Oficiálna skratka názvu je ZHK SR. Táto skratka sa do cudzích jazykov neprekladá.
 4. Oficiálny symbol a znak (logo) združenia tvorí dvojitý kruh s textom ZHK SR, ktorý je umiestnený na trojuholníkovej vlajke vo farbách SR.

Vyobrazenie oficiálneho symbolu združenia tvorí prílohu týchto stanov združenia.

 1. Používať oficiálny symbol združenia sú oprávnené iba orgány združenia.

čl. lI - Sídlo združenia

Sídlom združenia je miesto výkonu funkcie hlavného kontrolóra, ktorý je prezidentom ZHK SR. Od 22..09.2022 je sídlom združenia: Miestny úrad MČ KE - Západ, Trieda SNP 800/39, 040 11 Košice.

čl. III - Poslanie a ciele ZHK SR

 1. ZHK SR sa svojou činnosťou orientuje najmä do pôsobnosti kontroly v oblastiach územnej samosprávy SR.
 2. ZHK SR vedie svojich členov k vysokej profesionalite v oblastiach kontroly s cieľom zabezpečiť efektívny výkon kontrolnej činnosti a realizáciu jej výsledkov.
 3. ZHK SR spolupracuje s odbornými orgánmi, organizáciami s podobným alebo príbuzným zameraním doma i v zahraničí.
 4. Hlavným poslaním a cieľmi ZHK SR sú:
  1. podpora zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miest a obcí a zamestnancov ich útvarov, najmä legislatívnou formou, ako aj vytváranie možností zvyšovania ich kvalifikácie,
  2. podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného výkonu kontrolnej činnosti a prezentácii jej výsledkov vrátane zverejňovania aktuálnych problémov,
  3. využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov zameraných do oblasti pôsobenia a na činnosť ZHK SR, ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné pôsobenie kontroly,
  4. napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov ZHK SR,
  5. sprostredkúvanie informácií členom ZHK SR formou školení, odborných konferencií, pracovných stretnutí, publikačnou činnosťou a poskytovaním odbornej konzultačnej činnosti,
  6. spolupráca s obdobnými inštitúciami v SR a v krajinách EÚ,
  7. predkladanie návrhov a vyjadrovanie sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa kontroly v samospráve.

čl. IV - Orgány združenia

 1. Orgány združenia sú:
  1. snem ZHK SR,
  2. predsedníctvo ZHK SR,
  3. prezident ZHK SR,
  4. kontrolná komisia ZHK SR.
 2. Snem ZHK SR je najvyšším orgánom ZHK SR. Snem ZHK SR je zhromaždenie členov ZHK SR, ktoré zvoláva predsedníctvo ZHK SR raz za 2 roky. Predsedníctvo ZHK SR zvolá snem ZHK SR tiež:
  1. v prípade mimoriadnej potreby v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom združenia,
  2. ak o to požiada svojimi uzneseniami väčšina regionálnych sekcií ZHK SR.
 3. Predsedníctvo ZHK SR(ďalej aj „P-ZHK SR“) je koordinátorom činnosti ZHK SR v období medzi konaním snemov ZHK SR. Organizuje, iniciuje a dohliada na aktivity a činnosti združenia, ktoré mu boli uložené uzneseniami snemu ZHK SR a ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení interných noriem ZHK SR.
 4. Prezident ZHK SR je štatutárnym orgánom združenia, koná v mene združenia a zastupuje združenie navonok v rozsahu oprávnení udelených mu snemom, uzneseniami predsedníctva a internými normami ZHK SR.
 5. Kontrolná komisia ZHK SR je kontrolný orgán združenia. Kontrolná komisia ZHK SR (ďalej aj „KK“) vykonáva najmä kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom ZHK SR a dodržiavania Stanov ZHK SR a ostatných platných predpisov vzťahujúcich sa na činnosť ZHK SR.
 6. Predsedníctvo, prezident a kontrolná komisia združenia sú volené orgány ZHK SR. Funkčné obdobie volených orgánov ZHK SR je štvorročné, začína vyhlásením výsledkov volieb a končí zvolením nových orgánov ZHK SR.

čl. V - Organizácia ZHK SR

 1. Základným organizačným článkom združenia je regionálna sekcia ZHK SR (ďalej aj „RS“). Jej úlohou je zabezpečovať činnosť a naplňovať úlohy a ciele ZHK SR v súlade so stanovami ZHK SR a internými normami ZHK SR. RS môže byť zriadená, zlúčená alebo rozdelená len v súlade s uznesením snemu ZHK SR o regionálnom členení ZHK SR. Platný názov a počet RS je súčasťou Organizačného a rokovacieho poriadku ZHK SR. Na založenie RS je potrebných najmenej 10 riadnych členov ZHK SR. Činnosť RS si riadi a organizuje jej vedúci, zvolený členmi tejto sekcie. Poslaním RS je združovať členov ZHK SR a vytvárať im podmienky na uplatňovanie ich práv vyplývajúcich z členstva ZHK SR. Každá RS si môže vytvoriť aj vlastnú kontrolnú komisiu. V období medzi konaním snemu prerokováva a nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na zasadnutí RS doporučuje schváliť návrh rozpočtu a záverečný účet ZHK SR.
 2. Volené orgány ZHK SR vystupujú voči RS ako koordinačné, iniciatívne, poradné a kontrolné orgány. Podrobnejšie pôsobenia orgánov ZHK SR upravuje Organizačný a rokovací poriadok ZHK SR.
 3. Snem ZHK SR svojimi uzneseniami
  1. schvaľuje:
   • plnenie rozpočtu ako aj záverečný účet za rok nekonania snemu,
   • stanovy združenia a vnútorné normy ZHK SR, ktorými sú:
    • volebný poriadok do orgánov ZHK SR,
    • organizačný a rokovací poriadok orgánov a organizačných článkov ZHK SR.
    • zásady hospodárenia s majetkom ZHK.SR

  2. Snem ZHK SR schvaľuje aj zmeny týchto noriem,
   • dokumenty o základných zámeroch, rozvoji a organizácii činnosti ZHK SR,
   • štruktúru organizačných jednotiek ZHK SR a jej zmeny,
   • záverečný účet a rozpočet ZHK SR v roku konania snemu,
   • výšku ročného členského príspevku,
   • čestné členstvo v ZHK SR,
  3. priamo volí:
   • prezidenta ZHK SR,
   • členov predsedníctva ZHK SR,
   • členov kontrolnej komisie ZHK SR,
  4. berie na vedomie správy o činnosti ZHK SR a odborných komisií ZHK SR.


Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 1. Snem ZHK SR je uznášaniaschopný, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov ZHK SR stanovená z počtu riadnych členov ZHK SR, ktorí si splnili členské povinnosti v príslušnom roku podľa čl. VI. ods. 6 týchto stanov.
 2. Ak zvolaný snem nie je schopný uznášať sa, zvolá P-ZHK SR na mieste zvolaného snemu náhradný snem do jednej hodiny po zistení neschopnosti zvolaného snemu sa uznášať. Náhradný snem má nezmenený program rokovania a je schopný uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie ods. 4.
 3. Predsedníctvo ZHK SR zabezpečuje hospodárne nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami ZHK SR, spracovanie a predkladanie návrhu rozpočtu ZHK SR aj záverečného účtu ZHK SR v roku konania snemu. V období medzi snemami berie na vedomie nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov záverečný účet a návrh rozpočtu, po prerokovaní a doporučení k schváleniu v RS.
 4. Počet členov predsedníctva ZHK SR schvaľuje snem ZHK SR, pričom každá RS má

v P-ZHK SR jedného člena. Každý člen P-ZHK SR má vo svojej RS určeného aj zástupcu v prípade nemožnosti účasti na zasadnutí P-ZHK SR. Tento zástupca má na rokovaní plné práva, povinnosti a zodpovednosť ako člen P-ZHK SR.

 1. Predsedníctvo ZHK SR pre činnosť ZHKSR zriaďuje odborné komisie (ďalej aj „OK“). Ich pôsobenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Organizačného a rokovacieho poriadku ZHK SR.
 2. Prezident ZHK SR je volený snemom ZHK SR priamou voľbou. Voľba prezidenta ZHK SR sa vykoná tajným hlasovaním účastníkov snemu, pričom zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných účastníkov snemu. Ak ani jeden z kandidátov nezískal takúto väčšinu, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. 
 3. Prezident ZHK SR je výkonným orgánom združenia a vykonáva právne úkony za združenie. Prezident je členom predsedníctva ZHK SR a organizuje a riadi činnosť P-ZHK SR.
 4. Predseda kontrolnej komisie ZHK SR je volený z členov KK ZHK SR nadpolovičnou väčšinou hlasov jej zvolených členov. Predseda KK ZHK SR sa zúčastňuje zasadnutia predsedníctva ZHK SR s hlasom poradným.
 5. Predsedovia odborných komisií ZHK SRsú volení nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolených členov príslušnej OK. Predsedovia OK majú právo zúčastňovať sa zasadaní P-ZHK SR. Predsedovia OK sú prizývaní na zasadnutia predsedníctva ZHK SR podľa potreby, pričom majú hlas poradný.
 6. Podrobnosti navrhovania kandidátov, volieb a odvolávania orgánov a funkcionárov ZHK SR upravuje Volebný poriadok do orgánov ZHK SR.
 7. Výkon funkcie prezidenta ZHK SR, členov predsedníctva ZHK SR a členov komisií končí:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa funkcie,
  3. odvolaním z funkcie,
  4. zánikom členstva v združení,
  5. úmrtím.
 8. Ak sa uvolní funkcia prezidenta ZHK SR pred uplynutím funkčného obdobia, predsedníctvo ZHK SR poverí uznesením dočasným výkonom funkcie niektorého člena P-ZHK SR.

Na uvoľnenú funkciu člena predsedníctva ZHK SR kooptuje predsedníctvo náhradníka zvoleného príslušnou regionálnou sekciou. Na uvoľnenú funkciu člena KK ZHK SR kooptuje predsedníctvo ZHK SR náhradníka zvoleného snemom ZHK SR podľa počtu získaných hlasov vo voľbách.

čl. VI - Členstvo v ZHK SR

 1. Členmi môžu byť osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi združenia a jeho stanovami a ktorí sa chcú svojou prácou aktívne podieľať na vytváraní podmienok efektívnej a účinnej kontroly v samospráve SR. Členstvo v ZHK SR môže byt riadne alebo čestné.
 2. Riadnymi členmi môžu byť hlavní kontrolóri a zamestnanci miest a obcí pracujúci v útvaroch hlavného kontrolóra a odborníci zaoberajúci sa legislatívou v tejto a príbuzných oblastiach. Riadne členstvo ZHK SR je individuálne a tvoria ho jednotliví riadni členovia ZHK SR organizovaní v regionálnych sekciách ZHK SR.
 3. Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky vedúcemu regionálnej sekcie ZHK SR a zaplatením členského príspevku na účet ZHK SR. Prijímanie prihlášok a evidenciu členov v rozsahu regionálnej sekcie zabezpečuje vedúci tej RS, do ktorej sa záujemca o členstvo prihlási. O tejto skutočnosti vedúci RS informuje členov príslušnej RS a tiež na to určeného člena predsedníctva ZHK SR.
 4. Čestným členom ZHK SR môže byť fyzická osoba, ktorá dlhodobo a iniciatívne participuje na činnosti ZHK SR, alebo iným spôsobom napomáha k zvyšovaniu odbornosti a efektívnosti výkonu kontrolnej činnosti. Čestný člen disponuje hlasom poradným. Čestné členstvo priznáva snem ZHK SR po predchádzajúcom prerokovaní v predsedníctve ZHK SR na návrh aspoň jednej RS.
 5. Člen ZHK SR má právo:
  1. podieľať sa na činnosti, kontrole a rozvoji ZHK SR a zúčastňovať sa organizovaných aktivít ZHK SR,
  2. navrhovať a voliť kandidátov a byť volený do orgánov ZHK SR /neplatí pre čestného člena/,
  3. využívať možnosť výmeny skúseností s inými členmi ZHK SR, a to najmä v rámci RS, v ktorej pôsobí,
  4. využívať možnosti vzdelávacej a doškoľovacej činnosti organizovanej združením a používať pritom výhody svojho členstva,
  5. požadovať od orgánov a organizačných jednotiek ZHK SR konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti hlavných kontrolórov miest a obcí SR,
  6. požadovať od orgánov ZHK pomoc a podporu pri mimosúdnej ochrane svojich práv v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti v územnej samospráve SR,
  7. podávať návrhy na zefektívnenie činnosti ZHK SR,
  8. prostredníctvom orgánov ZHK jSR podávať kompetenčne a vecne príslušným orgánom, inštitúciám a združeniam v SR podnety a návrhy na tvorbu alebo zmenu právnych predpisov upravujúcich výkon kontroly alebo návrhy na zlepšenie kontrolnej činnosti v územnej samospráve v SR. V prípade individuálnej aktivity neodkladne informuje orgány ZHK SR.
 6. Člen ZHK SR je povinný:
  1. dodržiavať Stanovy ZHK SR a vnútroorganizačné normy združenia,
  2. platiť včas a v stanovenej výške členský príspevok /okrem čestného člena/,
  3. dbať o dobré meno ZHK SR,
  4. tvorivo a iniciatívne sa podieľať na činnosti ZHK SR v súlade so svojim postavením, úlohami a stanovami.
 7. Pozastavenie členstva:
  • dňom úhrady členského,
  • zánikom členstva z dôvodu neuhradenia členského príspevku.

Členstvo riadnemu členovi sa pozastaví, ak neuhradí členský príspevok do dvoch mesiacov od uplynutia termínu na zaplatenie členského. Pozastavením členstva zaniká členovi právo byť volený do orgánov a voliť orgány ZHK SR. Zaniká mu tiež právo poskytnutia zľavy na akciách organizovaných ZHK SR, ktorá sa poskytuje členom. Pozastavenie členstva sa zruší:

 1. Členstvo v ZHK SR zaniká:
 2. písomným oznámením člena o vzdaní sa členstva, doručeným vedúcemu RS alebo P-ZHK SR,
 3. úmrtím člena,
 4. vylúčením člena za neplnenie si členských povinností alebo za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárnosti s majetkom ZHK SR. O vylúčení člena ZHK SR z dôvodu neplnenia si členských povinností rozhoduje RS, v ktorej je člen evidovaný a to formou uznesenia prijatého nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov. O vylúčení člena ZHK SR za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárenia s majetkom ZHK SR alebo za iné konanie, ktorým člen vážne poškodí záujmy ZHK SR rozhoduje predsedníctvo ZHK SR uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predsedníctva ZHK SR. Návrh na takéto vylúčenie môže podať vedúci RS alebo ktorýkoľvek člen P-ZHK SR,
 5. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
 6. členovi zanikne členstvo v ZHK SR aj z dôvodu neuhradenia členského príspevku v dobe pozastavenia členstva v zmysle ods. 7, ani do troch mesiacov od uplynutia termínu na zaplatenie členského príspevku,
 7. zánikom združenia,
 8. čestné členstvo ZHK SR zaniká dňom rozhodnutia snemu o jeho odňatí na návrh P-ZHK SR.
 9. 9. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu RS je predsedníctvo ZHK SR. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam predsedníctva ZHK SR je snem ZHK SR. K odvolaniam pred konečným rozhodnutím odvolacieho orgánu predkladá stanovisko kontrolná komisia ZHK SR.

čl. VIII - Hospodárenie ZHK SR

 1. Prostriedky na činnosť ZHK SR sa tvoria z:
  1. členských príspevkov,
  2. príjmov z publikačnej činnosti,
  3. príjmov z poradenskej, školiacej a expertíznej činnosti,
  4. iných príjmov /napr. dary členov ZHK SR, príspevky sponzorov a pod./.
 2. Finančné prostriedky ZHK SR sú uložené na účte v peňažnom ústave. Hospodárenie s finančnými prostriedkami ZHK SR je vykonávané v súlade s príslušnými predpismi, schváleným rozpočtom a Zásadami hospodárenia s majetkom ZHK SR.
 3. Výšku ročného členského príspevku schvaľuje snem ZHK SR. Členský príspevok je splatný do 31. marca bežného roka.
 4. Predsedníctvo ZHK SR pri vykonávaní presunov vo výdavkových položkách schváleného rozpočtu ZHK SR nemôže meniť schválené rozpočtové výdavky ZHK SR o viac ako 10 %, pričom výška celkových rozpočtovaných výdavkov ZHK SR nesmie byť prekročená. Pri prekročení rozpočtových príjmov je predsedníctvo ZHK SR oprávnené prekročiť rozpočtované výdavky do výšky naviac získaných príjmov.
 5. Opodstatnenosť všetkých zmien v rozpočte preveruje KK ZHK SR, ktorá v správe o kontrole hospodárenia oboznámi snem ZHK SR so zmenami v rozpočte a zaujme stanovisko k dôvodom, ktoré týmto zmenám predchádzali.

čl. VIIII - Zánik združenia

Združenie môže zaniknúť

 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

čl. IX - Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny týchto Stanov ZHK SR a zmeny organizačnej štruktúry ZHK SR schvaľuje snem ZHK SR.
 2. O rozpustení ZHK SR rozhoduje snem ZHK SR, pričom rozhodne tiež o spôsobe naloženia s majetkom ZHK SR, a to v súlade so všeobecne platnými predpismi.
 3. Schválením týchto Stanov ZHK SR sa zrušuje doteraz platné znenie Stanov ZHK SR a ich zmeny a doplnky registrované Ministerstvom vnútra SR pod č.VVS/1-900/90-6695 zo dňa 27.10.1992 a vyhlasuje sa týmto ich úplné znenie.
 4. Tieto stanovy boli schválené uznesením XVII. snemu ZHK SR dňa 11. 6. 2010.