logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2022

Ponuka akreditovného vzdelávania pre kontrolórov online formou

30.11.2022

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka akreditovaný vzdalávací program s názvom „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“, s plánovaným zahájením od 12. januára 2023. Vzdelávanie je možné absolvovať v celku alebo iba vybrané moduly.

21. novembra 2022 - Odvolali hlavného kontrolóra v Liptovskom Mikuláši.

29.11.2022

Až neuveriteľné – na piaty pokus!!! V tejto súvislosti sa objektívne núka mnoho nezodpovedaných otázok. Bol pre niekoho „nepohodlný“? Prečo nepodpísal pracovnú zmluvu? Prečo mu potom mesto vyplácalo plat? Či mal vytvorené vhodné podmienky pre výkon kontroly? Či zverejňovať nechcel, alebo mu to nebolo umožnené? V akej miere možno považovať uvedené dôvody jeho odvolávania ako hrubé porušenie predpisov, alebo či bol odvolaný v súlade so zákonom? .........

ON LINE školenie - Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky

14.11.2022

10. novembra 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na online školenie Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín. Uskutoční sa 23. novembra 2022 od 9:00 hod.. Cieľom školenia bude priblížiť uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu. https://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-online-skolenie-uplatnovanie-zelenych-aspektov-pri-obstaravani-potravin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

24.10.2022

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Úsek Profivzdelávanie, Žilina, Vás pozýva na webinár „Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?“, ktorý je určený predovšetkým hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, kde spoznáte náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob zostavenia odborného stanoviska, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému/obecnému zastupiteľstvu. https://www.profivzdelavanie.sk/webinar/webinar-pre-hlavneho-kontrolora-ako-spracovat-odborne-stanovisko-k-navrhu-rozpoctu.htm

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

24.10.2022

Poslanci parlamentu vo štvrtok 20. októbra 2022 schválili Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení. Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté z rozpočtu. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8874


Zhoršujúce sa finančné zdravie samosprávy

20.10.2022

Zhoršujúce sa finančné zdravie minulý týždeň potvrdila aj analýza Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorá hodnotí hospodárenie krajov, miest a obcí na základe vlastnej metodiky, ktorá posudzuje celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti, v rozpočtovom rokuhttps://www.zmos.sk/zhorsujuce-sa-financne-zdravie-samosprav-potvrdila-aj-analyza-ineko-znam/mid/405616/.html#m_405616

Občiansky preukaz s certifikátom na elektronické podpisovanie

18.10.2022

Od 7. októbra 2022 je účinná novela zákona o správnych poplatkoch na základe ktorej vám bude občiansky preukaz s certifikátom na elektronické podpisovanie vydaný bez správneho poplatku. https://www.zmos.sk/bezkontaktne-biometricke-obcianske-preukazy-planuju-vydavat-este-v-tomto-roku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

14.10.2022

13. októbra 2022 - Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas. ZMOS zastupoval na rokovaní jeho prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň. https://www.zmos.sk/zmos-ako-jediny-vyjadril-s-navrhom-statneho-rozpoctu-nesuhlas-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Jubilejná konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

7.10.2022

Už po tridsiaty krát sa uskutočnila odborná konferencia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej sa zúčastnil aj zástupca Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Mgr. L. Šnapko, ktorý bol poverený prezidentom ZHK SR, Ing. J. Filipkom, na prevzatie ocenenia za spoluprácu pri príležitosti 30. výročia Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR. Na dvojdňovej konferencii prednostovia diskutovali s pozvanými hosťami o viacerých témach. Hovorilo sa o problematike výstavby nájomných bytov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, o zmenách v novele zákona o odpadoch od 1. januára 2023, kybernetickej bezpečnosti i o Pláne obnovy a jeho výzvach pre samosprávy. https://www.zmos.sk/jubilejna-konferencia-asociacie-prednostov-uradov-miestnej-samospravy-v-sr-oznam-0/mid/405616/.html#m_405616


ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

6.10.2022
V dňoch 7. - 9. novembra 2022, v priestoroch Grandhotela Permon, na Podbanskom sa koná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy, nosnými témami sú majetok obce a ňou zriadených organizácií, financovanie školstva a vnútorné predpisy v praxi.