logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2018

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019

20.12.2018

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2019.

PRACOVNÉ STRETNUtiE NA ÚROVNI PREDSEDU NKÚ SR

1.12.2018

Z iniciatívy predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, K. Mitríka, sa 27. novembra 2018 v centrále NKÚ SR v Bratislave, uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidentom ZHK SR, Ľ. Budzákom, J. Šidlovským a M. Brillovou, s cieľom zabezpečiť v podmienkach slovenských obcí a miest bol nastavenie funkčného, účinného systému vnútornej kontroly. Ide o jasne nastavený a vzájomne prepojený systém kontroly zo strany zastupiteľstva, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je hlavný kontrolór samosprávy a tiež kontrolné mechanizmy, za ktoré v rámci každodenného riadenia úradu zodpovedá štatutár obce, mesta. Predseda NKÚ SR, K. Mitrík, svojím výrokom "Hlavní kontrolóri sú kľúčovým prvkom transparentného fungovania samospráv", deklaroval podporu nezávislosti výkonu kontrolnej činnosti na obciach hlavným kontrolórom obce. 

 

Stretnutie zástupcov ZHK SR s podpredsedom ZMOS

27.11.2018

Zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezident ZHK SR, Ľ. Budzák, D. Beláková a M. Hofman, sa stretli 20. novembra 2018 v Spišskej Belej, s podpredsedom ZMOS, Š. Bieľakom, aby hovorili o novej podobe spolupráce, formou zdokumentovania problémových oblastí v územnej samospráve s príslušnými výstupmi a doporučeniami pre riešenie. Zabezpečením tématických kontról v rámci Slovenska, prierezovo zdokumentovať a vyhodnotiť zistenia, s poukázaním na prípadne rizika a nedodržanie zákonnosti. Ide napríklad o prenesené kompetencie, ktoré často nie sú pokryté finančnými prostriedkami zo štátu.  Ďalšou témou bola profesinalizácia občianskych združení, vzhľadom na zapájanie sa do legislatívy, kde je potrebné v predstihu odborne zvládnuť problematiku a to bez dostatočného odborného personálu nie je možné. Prínosom môže byť aj konzultácia a doporučenie obciam pri zmenách v samosprjáve, ktoré by zabezpečili jednotný postup pri riešení na obciach. 

Akreditovaný kurz Kontrola miestnej územnej samosprávy

24.11.2018

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, ponúka akreditovaný kurz „Kontrola miestnej územnej samosprávy“, ktorý sa začne už v januári 2019. Kurz je určený najmä hlavným kontrolórom obcí a miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov na mestských úradoch, pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov, absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe a uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe.

 

 

Pilotný projekt RISSAM.Kontrola

14.11.2018

Spoločnosť PosAm odprezentovala na XXI. sneme ZHK SR projekt funkčného rozšírenia RISSAM o modul Kontrola. Táto aktivita bola s účasťou spolupráce nášho združenia, prostredníctvom členov pacovnej skupiny – Ing. Gallo, Ing. Brilla, Ing. Budzák, Ing. Šinály, Ing. Húšťava, Ing. Gramblička, Ing. Šidlovský, ku ktorým pribudla p. Drhová, Ing. Jendrichovský, ktorý budú testovať tento systém v pilotnom projekte. Cieľom je vytvorenie podmienok pre zjednotenie metodiky pri výkone kontroly v územnej samospráve. Na základe žiadosti je možné zabezpečiť prístupy do systému RISSAM, ako aj zabezpečiť skupinové školenia, to všetko bez budúcich záväzkov, čiže bezodplatne. Bližšie informácie nájdete v pracovnej sekcie webstránky zhk.sk.

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV ZDRUŽENIA NA XXI. SNEME ZHK SR

9.11.2018

Na XXI. sneme Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorý sa konal 23. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách na Podbanskom, bol zvolený za prezidenta ZHK SR, Ing. Ľudovít Budzák, sídlom ZHK SR ostáva obec Liptovská Teplička. Do Kontrolnej komisie ZHK SR boli zvolení, p. J. Baránik, Ing. M. Brilla a Ing. E. Győrfiová. XXI. snem ZHK SR potvrdil a vyhlásil v zmysle Stanov ZHK SR a volieb uskutočnených v jednotlivých regionálnych sekciách ZHK SR zloženie Predsedníctva ZHK SR na štvorročné funkčné obdobie takto: 

 

 • za bratislavskú RS - Mgr. Iveta Balejčíková
 • za metropolitnú RS - Ing. Peter Šinály
 • za nitriansku RS - Ing. Ján Kmeťo
 • za žilinskú RS - Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
 • za pohronskú RS - Ing. Peter Konečný
 • za novohradsko - gemerskú RS - Anna Beracková
 • za trenčiansko - trnavskú RS - Ing. Marta Gašajová
 • za tatransko – spišskú RS - Ing. Ľudovít Budzák
 • za košickú RS - Ing. Jozef Filipko
 • za šarišsko - zemplínsku RS - Ing. Boris Pargáč
 • za ľubovniansko – magurskú RS - Monika Brillová
 •  

  Priority ZHK SR pre nasledujúce obdobie sú formulované v programovom zameraní, schválené XXI. snemom ZHK SR a úlohou pripraviť návrh novelizácie Stanov ZHK SR a náväzne všetkých interných noriem tak, aby interné normy mohli byť schválené na mimoriadnom sneme ZHK SR na jeseň 2019, ktorý sa bude konať ako súčasť jesennej odbornej konferencie.

   

   

  AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV

  5.11.2018

  Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, s Ministerstvom financií SR, s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami, organizuje akreditovaný vzdelávací program pre hlavných kontrolórov v samospráve "Výkon funkcie hlavného kontrolóra vo verejnej správe", kurz začína úvodným sústredením v dňoch 13.-14.12.2018. Program je určený kontrolórom verejnej správy a samosprávy, resp. záujemcom o pozíciu hlavného kontrolóra, ako aj záujemcom o zvýšenie kvalifikácie (odporúča sa prax v oblasti kontroly).

  Wolters Kluwer ponúka nadštandardné vzdelávacie aktivity

  28.10.2018

   

  Wolters Kluwer ponúka širokej odbornej verejnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi  vo svojom odbore v jednotlivých odvetviach práva nadštandardné vzdelávacie aktivity. Semináre sú organizované nielen k  novelizácii predpisov, ale tiež pre potreby prehĺbenia vedomostí a získavania praktických skúseností z jednotlivých odvetví práva – obchodné právo, občianske, pracovné a správne právo, reflektujú na aktuálne otázky v konkurznom práve, exekúciách a ostatnom práve. V novembri 2018 ponúkajú semináre na tému - „Čo so sebou prináša plná elektronizácia verejného obstarávania“ a „Prvé skúsenosti s prípravou dokumentácie k GDPR“,  https://www.wolterskluwer.sk/sk/seminare/pravo.c-64.html .  

  XXI. SNEM ZHK SR

  30.9.2018

  Súčasťou odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov v územnej samospráve, konanej v dňoch 22.-23.10.2018, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom, je XXI. SNEM ZHK SR. Snem sa uskutoční 23. októbra 2018. Dôležitosť snemu podčiarkuje voľba do orgánov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky pre nasledujúce štvorročné obdobie.

  Predsedníctvo ZHK SR bude zasadať v Poprade

  15.9.2018

  Dňa 25. septembra 2018 v hoteli Tatra v Poprade sa bude konať pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorého hlavnými témami bude spolupráca na príprave analýzy inštitútu hlavného kontrolóra obce v súčastnosti s potrebami pre budúcnosť v územnej samospráve, príprava XXI. snemu ZHK SR, ktorý je volebným snemom a budú sa voliť nové orgány ZHK SR.