logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra

Organizačný a rokovací poriadok orgánov a organizačných článkov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR

z 30.8.2000 v znení zmien

 

P R V Á Č A S Ť - Orgány a funkcionári ZHK

Čl. I - Základné ustanovenia

 1. Organizačný a rokovací poriadok orgánov a organizačných článkov (ďalej len ORP) Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky (ďalej len ZHK SR) upravuje vnútornú organizáciu činností orgánov ZHK SR.
 2. Orgánmi HK sú:
  1. Snem ZHK SR
  2. Predsedníctvo ZHK SR (ďalej len P-ZHKSR)
  3. Kontrolná komisia ZHK SR (ďalej len KK)
  4. Prezident ZHK SR
  5. Predseda KK ZHK SR
 3. Organizačnými článkami ZHK SR sú:
  1. regionálna sekcia ZHK SR(ďalej len RS)
  2. odborné komisie ZHK SR (ďalej len OK)
 4. Najvyšším orgánom ZHK SR je Snem. Tomuto orgánu nemožno ukladať úlohy žiadnym iným orgánom ani organizačným článkom ZHK SR.
 5. Funkcionármi ZHK SR sú prezident, členovia P-ZHK SR, predseda a členovia KK, vedúci RS a predsedovia OK. Výkon ich právomocí je primeraný zastávanej a vykonávanej funkcii, ak nie je ustanovené inak.
 6. Každý funkcionár je povinný plniť stanovené úlohy a starať sa o náležitý chod a rozvoj zverenej oblasti, na požiadanie P-ZHK SR je povinný o stave v určenej oblasti podávať písomné informačné a hodnotiace správy najmä orgánom ZHK SR, prezidentovi ZHK SR alebo iným funkcionárom na základe rozhodnutia ktoréhokoľvek orgánu ZHK SR.

Čl. II - Snem ZHK SR

 1. Snem ZHK SR sa zvoláva ako riadny raz za dva roky obyčajne v 2. alebo 3. štvrťroku roka a pritom obdobie medzi dvomi snemami nemá byť dlhšie ako 30 mesiacov.
 2. O zvolaní snemu môže rozhodnúť:
  1. Snem ZHK SR
  2. Predsedníctvo ZHK SR na základe vôle (formou uznesení RS) väčšiny RS
  3. Predsedníctvo ZHK SR na základe vlastnej vôle 3/5 väčšiny jeho členov
 3. Zvolanie Snemu sa musí vždy opierať o vôľu, vyjadrenú právoplatne prijatými uzneseniami zvolávateľa.
 4. Zvolanie Snemu na základe vôle P-ZHK SR alebo RS je možné vykonať iba zo zvlášť závažných dôvodov, ktorých riešenie nestrpí odklad do stanoveného termínu nasledujúceho Snemu. Takýto Snem sa považuje za mimoriadny.

Čl. III - Predsedníctvo ZHK SR

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom ZHK SR, organizuje a riadi činnosť ZHK SR v obdobiach medzi snemami ZHK SR.
 2. Predsedníctvo má najmenej 10 členov, ktorí zastávajú zvyčajne tieto funkcie:
  1. prezident
  2. viceprezident
  3. tajomník
  4. hospodár (kumulácia s evidenciou členskej základne ZHK SR)
  5. člen P-ZHK SR pre styk s masmédiami, tlačový hovorca
  6. člen P-ZHK SR pre koordináciu činností RS a odborných komisií
  7. člen P-ZHK SR pre koordináciu činností, spojených s reformou verejnej správy
  8. člen P-ZHK SR pre styk so zahraničím
  9. člen P-ZHK SR pre vzdelávanie hlavných kontrolórov

O konečnom rozdelení, príp. kumulovaní funkcií, rozhoduje P-ZHK SR na návrh prezidenta, resp. ktoréhokoľvek člena P-ZHK SR.

 1. Zasadania P-ZHK SR sa konajú podľa okolností a potrieb zvyčajne však raz za štvrťrok. Predsedníctvo je schopné uznášania, ak je na rokovaní prítomná väčšina členov P-ZHK SR. Ak sa zasadania nemôže zúčastniť člen P-ZHK SR, môže sa zasadania zúčastniť zástupca z jeho regionálnej sekcie. Zástupca má na rokovaní všetky práva a povinnosti člena P-ZHK SR.
 2. P-ZHK SR rokuje v zbore. Na svoje rokovanie je P-ZHK SR oprávnené prizývať predsedov OK, vedúcich RS, príp. aj iné osoby v súvislosti s predmetom rokovania. O ich prizvaní má právo rozhodnúť prezident ZHK SR.
 3. Predseda KK sa zúčastňuje zasadnutí P-ZHK SR s hlasom poradným. V prípade, že predseda KK sa nemôže zasadnutia zúčastniť, poverí účasťou člena KK, ktorý nedisponuje už právom poradného hlasu.
 4. P-ZHK SR má právo rozhodovať o všetkých aktivitách ZHK SR a ukladať úlohy členom P-ZHK SR, vedúcim OK a regionálnych sekcií ZHK SR. Robí tak uzneseniami, ktoré prijíma väčšinou hlasov členov P-ZHK SR, pričom každý člen P-ZHK SR má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta a v prípade jeho neprítomnosti hlas viceprezidenta.
 5. P-ZHK SR môže rokovať aj vtedy, keď nie je splnená podmienka účasti väčšiny jeho členov. Za takéhoto stavu nemôže prijímať uznesenia schvaľovacej a ukladacej povahy, len odporúčania smerom k svojím členom, resp. RS a OK.
 6. Členovia P-ZHK SR z titulu zastávanej funkcie v ZHK SR konajú a vystupujú len smerom dovnútra ZHK SR a to v rozsahu oprávnení, vyplývajúcich zo zastávanej funkcie a oblasti pôsobenia, ak nie je ustanovené inak alebo ak na vystupovanie navonok neboli splnomocnení prezidentom ZHK SR.
 7. Právo poskytovať závery, podnety, návrhy, pripomienky a stanoviská za ZHK SR má prezident ZHK SR, viceprezident a tlačový hovorca, ostatní členovia P-ZHK SR len na základe poverenia prezidentom ZHK SR v stanovenom rozsahu.
 8. P-ZHK SR sa pri nakladaní s finančnými prostriedkami, majetkom a majetkovými právami riadi všeobecno-právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia s majetkom ZHK SR a schváleným rozpočtom na príslušný rok.
 9. Pre náležité plnenie úloh sú členovia P-ZHK SR oprávnení v rozsahu zastávaných funkcií vyžadovať od ostatných, najmä organizačných článkov ZHK SR, členov ZHK jSR, príp. aj orgánov ZHK SR údaje nesporne potrebné na úspešné plnenie určených úloh. Pritom sú povinní rešpektovať všetky platné normatívy ZHK SR a uznesenia Snemu ZHK SR a P-ZHK SR.
 10. Počas funkčného obdobia je P-ZHK SR oprávnené vykonávať potrebné a užitočné zmeny v poverení jednotlivými funkciami podľa ods. 2 písm. b) až i). Môže tak urobiť na návrh ktoréhokoľvek člena P-ZHK SR formou hlasovania a uznesenia.
 11. Členovia P-ZHK SR, zastávajúci jednotlivé funkcie, vzájomne koordinujú svoje pôsobenie a to najmä v oblastiach, ktoré im boli zverené a vzájomne sa prekrývajú alebo bezprostredne na seba nadväzujú.
 12. P-ZHK SR schvaľuje obsadenie miesta administratívneho pracovníka podľa čl. V ods. 12. P-ZHK SR zároveň stanoví formu pracovnoprávneho vzťahu a platové náležitosti pracovníka

Čl. IV - Kontrolná komisia ZHK SR

 1. KK je nezávislým vnútorným kontrolným orgánom ZHK SR. Má najmenej troch členov, ktorých volí Snem ZHK SR.
 2. Poslaním KK je permanentne vykonávať kontrolu dodržiavania všetkých všeobecne platných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť ZHK SR, organizačných noriem ZHK SR, ako aj princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania majetkom ZHK SR.
 3. Na výkon konkrétnej kontrolnej akcie vydáva predseda KK ostatným členom KK poverenie.
 4. Výsledok kontrolného zistenia za KK podpíšu na kontrole zúčastnení členovia.
 5. Funkcia predsedu a člena KK je nezlúčiteľná s funkciou člena P-ZHK SR, vedúceho RS, ako aj s funkciou člena OK.

Čl. V - Prezident ZHK SR

 1. Prezident ZHK SR je štatutárnym orgánom ZHK SR, zastupuje ZHK SR navonok. Je tiež najvyšším výkonným orgánom ZHK SR a členom P-ZHK SR.
 2. Za svoju činnosť zodpovedá Snemu ZHK SR. V období medzi snemami zodpovedá za činnosť P-ZHK SR.
 3. Zvoláva a spravidla aj vedie zasadnutia P-ZHK SR, podpisuje jeho uznesenia.
 4. Prezident ZHK SR je povinný riadiť sa uzneseniami P-ZHK SR. Má právo i povinnosť pozastaviť výkon takých uznesení, ktoré sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútroorganizačnými normami ZHK SR. O takomto pozastavení bezodkladne informuje P-ZHK SR, ktoré o ďalšom postupe rozhodne v súčinnosti s KK ZHK SR.
 5. Prezident má právo prizvať na rokovanie P-ZHK SR predsedu OK, vedúceho RS, príp. aj iné osoby v prípadoch, keď to súvisí s predmetom rokovania.
 6. Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje viceprezident v rozsahu delegovaných kompetencií. Ak mu tieto kompetencie prezident výslovne nedeleguje, zastupuje ho v plnom rozsahu.
 7. Prezident je oprávnený používať pečiatku ZHK SR.
 8. Pri rozhodovaní P-ZHK SR o prijímaní uznesení sa hlasovania zúčastňuje aj prezident ZHK SR, ktorého hlas v prípade nerozhodného hlasovania je rozhodujúci. Prezident nemá právo hlasovania, ak sa rozhoduje o jeho odvolaní z funkcie.
 9. Prezident vystupuje v mene ZHK SR navonok voči štátnym orgánom a organizáciám, zástupcom zákonodarného zboru (NR SR) a občianskych združení, dobrovoľných organizácií a nadácií.
 10. Prezident má právo zúčastňovať sa rokovania RS a OK ZHK SR, vyjadrovať stanoviská a navrhovať riešenia, ktoré príslušná RS, resp. OK uvedie v zápisnici z rokovania.
 11. Prezident ZHK SR nie je povinný pozývať predsedu KK na svoje operatívne porady, ktoré sú jeho pracovnými zasadnutiami za účelom operatívneho plnenia jemu uložených úloh, nemajú charakter zasadnutí P-ZHK SR a neprijímajú sa na nich oficiálne uznesenia orgánu ZHK SR.
 12. Pre racionálny, kvalitný a operatívny výkon funkcie prezidenta sa v združení zriaďuje pracovné miesto administratívneho pracovníka, ktorého náplňou je hlavne:
  • vybavovanie korešpondencie, styk so sekciami, orgánmi a funkcionármi ZHK SR,
  • účtovníctvo a výkazníctvo, evidencia majetku ZHK SR,
  • vedenie pokladne a účtov v banke, platobný styk a úhrady združenia,
  • personálne záležitosti, evidencie o členskej základni ZHK SR a ich príspevkoch,
  • ďalšie agendy združenia podľa aktuálnych potrieb.
 13. Pracovník podlieha priamo prezidentovi ZHK SR a pri práci sa riadi jeho pokynmi.

Čl. VI - Predseda KK

 1. Predsedu KK si bezodkladne po zvolení členov KK zvolia uvedení členovia.
 2. Predseda KK má právo zúčastňovať sa na všetkých zasadnutiach orgánov a organizačných článkov ZHK SR a vyjadrovať svoje stanoviská. Ak predseda KK požiada o záznam svojho stanoviska, je príslušný orgán ZHK SR alebo jeho organizačný článok povinný jeho stanovisko zaznamenať v zápisnici z rokovania.
 3. Predseda KK má právo nahliadať do všetkých dokladov o činnosti ZHK SR, jeho orgánov a organizačných článkov.
 4. Predseda KK sa zúčastňuje zasadnutí P-ZHK SR s hlasom poradným. Na zasadnutí podáva informáciu o plnení uznesení P-ZHK SR. V prípade svojej neúčasti poverí ktoréhokoľvek člena KK účasťou na P-ZHK SR a kontrolou prijatých uznesení P-ZHK SR. Poverený člen KK nemá právo poradného hlasu.
 5. Funkcia predsedu KK je nezastupiteľná rovnako ako funkcia člena KK.
 6. Predseda KK podáva o svojej činnosti správy priamo Snemu ZHK SR. V období medzi konaním snemov a ak je to nevyhnutné z hľadiska potreby odstránenia kontrolou zistených nedostatkov, môže podávať správy o zisteniach KK tiež P-ZHK SR a súčasne prezidentovi ZHK SR.
 7. Archivuje a po ukončení pôsobenia vo funkcii odovzdáva nástupcovi dokumentáciu výsledkov činnosti KK.

Čl. VII - Viceprezident ZHK SR

 1. Pri zvolení člena P-ZHK SR do funkcie viceprezidenta ZHK SR je P-ZHK SR povinné prerokovať návrh prezidenta ZHK SR na delegovanie právomocí podľa bodu 2. tohoto článku, tento prijať, pozmeniť alebo doplniť.
 2. Viceprezident zastupuje prezidenta ZHK SR v rozsahu delegovaných právomocí a v určenom čase.
 3. Ak prezident ZHK SR nedeleguje rozsah svojich právomocí a neurčí čas zastupovania viceprezidentovi ZHK SR výslovným vymedzením, viceprezident má právo zastupovať prezidenta ZHK SR v plnom rozsahu jeho kompetencií a bez časového obmedzenia.

Čl. VIII - Tajomník ZHK SR

 1. Tajomník ZHK je výkonným článkom P-ZHK SR. Zabezpečuje a vykonáva úlohy, spojené s náležitým chodom a administratívno-organizačnými činnosťami orgánov ZHK SR, najmä: vyhotovuje zápisnice z rokovaní P-ZHK SR a zasiela ich zainteresovaným, zabezpečuje distribúciu vnútroorganizačných písomností prezidenta ZHK SR a P-ZHK SR, určených na ich rozšírenie, predkladá prezidentovi ZHK SR, P-ZHK SR, príp. zainteresovaným orgánom a organizačným článkom ZHK SR obdržané písomnosti, týkajúce sa ich pôsobnosti, vedie evidenciu obdržaných písomností a vnútroorganizačných normatívov ZHK SR, vykonáva archiváciu a skartáciu dokumentov a písomností ZHK SR.
 2. Podieľa sa na spracovaní spisového a registratúrneho poriadku ZHK SR a napomáha tvorbe obdobných dokumentov organizačných článkov ZHK SR.
 3. V zmysle úloh P-ZHK SR sa spolupodieľa na tvorbe vnútroorganizačných normatívov, vyplývajúcich z novely Stanov ZHK SR.
 4. Ak je obsedené pracovné miesto administratívneho pracovníka podľa čl. V ods. 12, administratívne úlohy tajomníka vykonáva tento pracovník.

Čl. IX - Hospodár ZHK SR

 1. Zodpovedá za hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami ZHK SR. Pri nakladaní s nimi sa riadi všeobecnými právnymi predpismi, vnútroorganizačnými normatívmi a rozpočtom ZHK SR.
 2. Vykonáva a pripravuje najmä: návrh rozpočtu ZHK SR na určené obdobie (spravidla kalendárny rok), sledovanie čerpania rozpočtu podľa schválených výdajových položiek, spracúva záverečný účet ZHK SR za príslušný rok, uhrádza schválené platby, vyúčtovanie zúčtovateľných (zálohových) platieb a príspevkov, správy o úhradách členských príspevkov vždy k 31.3, 30.6. a 31.12. roka porovnávaním s evidenciou prihlásených členov ZHK SR, správy pre P-ZHK SR o finančných požiadavkách orgánov ZHK SR a RS.
 3. Pre zabezpečenie náležitých postupov hospodárenia ZHK SR pripravuje a na vydanie P-ZHK SR predkladá potrebné normatívy, upravujúce nakladanie s majetkom ZHK SR.
 4. Hospodár ZHK SR je funkcionárom ZHK SR s hmotnou zodpovednosťou, ktorú s ním podpisuje prezident ZHK SR. Práva a povinnosti hospodára upravujú Zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR.
 5. Spracúva návrh a iniciuje aktualizáciu už prijatých zásad pre hospodárenie ZHK SR podľa požiadaviek všeobecne platného právneho stavu a vnútorných potrieb ZHK SR. Tieto predkladá na posúdenie a rozhodnutie P-ZHK SR.
 6. Hospodár vedie evidenciu úhrad členských príspevkov členmi ZHK SR, vedie zoznam členov združenia a koordinuje aktualizáciu členskej základne s vedúcimi RS.
 7. Sleduje príspevky na činnosť ZHK z rozpočtov obcí a miest, ktoré prerozdeľuje príslušným RS na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ZHK SR.
 8. Ak je obsedené miesto administratívneho pracovníka podľa čl. V ods. 12, činnosti a úlohy hospodára ZHK SR zabezpečuje v plnom rozsahu tento pracovník.

Čl. X - Člen P-ZHK SR pre styk s masmédiami, tlačový hovorca

 1. Člen P-ZHK SR, zvolený do tejto funkcie, zhromažďuje poznatky zo života ZHK SR, vhodné na ich spoločenskú medializáciu. Iniciuje a zabezpečuje ich zverejnenie.
 2. Dohliada na ich objektívnosť, pravdivosť a jazykovú kultúru príspevkov, určených P-ZHK SR na verejné rozširovanie, pričom však nie je oprávnený meniť obsah akejkoľvek myšlienky príspevku, ak na tom autor trvá.
 3. Sleduje zverejnené príspevky, týkajúce sa najmä ZHK SR a kontroly v samospráve. Archivuje ich kópie a podľa možnosti vedie o nich bibliografické záznamy.
 4. Podáva o publikovaní zvnútra i zvonku informácie P-ZHK SR, na požiadanie vykonáva analýzu informácií, článkov, príspevkov k činnosti ZHK SR, ku kontrole v samospráve a iným profesným odborným témam.

Čl. XI - Člen P-ZHK SR pre koordináciu RS a OK

 1. Člen P-ZHK SR pre koordináciu činností RS a OK vykonáva a zosúlaďuje činnosť týchto organizačných článkov ZHK SR v záujme a na prospech členov ZHK SR.
 2. Na základe požiadaviek z RS a P-ZHK SR tieto prenáša na rokovania OK. O stanovisku OK na problém nastolený P-ZHK SR, resp. RS bezodkladne informuje zainteresovaných.
 3. Na požiadanie P-ZHK SR pripravuje správy a analýzy činnosti RS a OK. Na rokovaniach P-ZHK SR predkladá požiadavky RS, vyplývajúce z ich rokovaní a zápisníc.
 4. Pri nečinnosti RS alebo OK navrhuje opatrenia na odstránenie nežiaduceho stavu, resp. navrhuje personálne zmeny, o ktorých rozhodne P-ZHK SR do najbližšieho Snemu.
 5. Vždy k 31. 12. kalendárneho roka spracuje a predloží správu o činnosti RS a OK na najbližšie rokovanie P-ZHK SR.

Čl. XII - Člen pre koordináciu legislatívnej činnosti

 1. P-ZHK SR vyčlenilo pre koordináciu činností, spojených s reformou verejnej správy, troch členov P-ZHK SR.
 2. Poverení členovia P-ZHK SR v rámci ZHK SR riadia pracovné skupiny.
 3. Navonok kooperujú so štátnymi orgánmi a organizáciami v rámci delegovaných právomocí v záujme dosiahnutia cieľov ZHK, vyplývajúcich zo Stanov, Programového vyhlásenia a úloh P-ZHK SR.
 4. O svojej činnosti aktuálne informujú priebežne P-ZHK SR na každom rokovaní v rámci stanovených úloh.
 5. Poverení členovia úzko spolupracujú s legislatívno-právnou OK ZHK SR, konzultujú s Výborom pre legislatívu NR SR a pripravujú podklady a pripomienky k prerokovávaným záujmovým zákonom podľa harmonogramu NR SR, pričom presadzujú záujmy ZHK SR.

Čl. XIII - Člen P-ZHK SR pre styk so zahraničím

 1. Pre styk so zahraničím je splnomocnený poverený člen P-ZHK spravidla s aktívnou znalosťou aspoň jedného cudzieho jazyka. Má právo byť informovaný o všetkých zahraničných aktivitách ZHK SR.
 2. Člen P-ZHK SR pre styk so zahraničím nie je oprávnený vystupovať v mene ZHK SR voči zahraničiu, ak na to nebol výslovne splnomocnený P-ZHK SR.
 3. Voči P-ZHK SR vystupuje ako jeden z jeho členov, ktorý predkladá návrhy na zahraničné aktivity, zahraničné cesty členov ZHK SR alebo návrhy na zahraničné návštevy, smerujúce k ZHK SR. K návrhom iných subjektov ZHK SR, dotýkajúcich sa tejto problematiky, zaujíma odporúčajúce stanovisko, o ktorom v konečnom dôsledku rozhodne Snem alebo ak to z časového hľadiska nie je možné, rozhodne P-ZHK SR. P-ZHK SR následne informuje o takýchto aktivitách najbližší Snem v rámci správy o činnosti.
 4. Obstaráva cudzojazyčnú odbornú literatúru a navrhuje jej využitie, túto odstupuje na archivovanie tajomníkovi ZHK SR.
 5. Zabezpečuje preklad cudzojazyčných odborných noriem na náklady ZHK SR, po odsúhlasený P-ZHK SR príp. preklad z jazyka slovenského do cudzieho jazyka v prípade záujmu ZHK SR o členstvo v medzinárodných odborných inštitúciách.

Čl. XIV - Člen P-ZHK SR pre vzdelávanie

 1. Člen P-ZHK SR, zvolený do tejto funkcie, sleduje, eviduje a rozvíja aktivity v oblasti vzdelávania členov ZHK SR, ktoré organizuje ZHK alebo sa podieľa na ich organizácii.
 2. Člen P-ZHK SR, poverený vzdelávaním členskej základne, má právo byť informovaný o všetkých vzdelávacích aktivitách orgánov ZHK SR a to tak v štádiu zámerov, ako aj ich uskutočňovania.
 3. Na základe požiadaviek členov, orgánov alebo organizačných zložiek ZHK SR pripravuje koordinované zámery organizovaného vzdelávania členov ZHK SR.
 4. Svoju činnosť rozvíja v súčinnosti s inštitúciami, zaoberajúcimi sa vzdelávaním, v súčinnosti s lektormi z radov ZHK SR.
 5. Prostredníctvom člena P-ZHK pre styk s masmédiami publikuje ponúkané vzdelávacie programy pre zvýšenie odbornej spôsobilosti kontrolórov samosprávy.
 6. Sleduje vzdelávacie aktivity iných subjektov a predkladá P-ZHK SR návrhy na účasť členov ZHK SR na nich.
 7. V prípade možnosti zahraničných stáží preferuje tie programy, ktoré sú formou a obsahom najbližšie problematike samosprávy na Slovensku.

Čl. XV - Ďalší členovia P-ZHK SR

 1. Ďalší členovia P-ZHK SR, ktorí neboli poverení výkonom konkrétnej činnosti, sa rovnocenne zúčastňujú na činnosti P-ZHK SR.
 2. Plnia si úlohy, vyplývajúce z rokovaní P-ZHK SR a podieľajú sa podľa potreby na plnení úloh ostatných členov P-ZHK SR.

D R U H Á Č A S Ť - Organizačné články ZHK SR

Čl. XVI - Zriadenie regionálnych sekcií združenia

 1. Základnou organizačnou jednotkou ZHK SR je regionálna sekcia ZHK SR. Ich počet a platný názov určuje snem združenia.
 2. Doteraz konané snemy združenia svojimi uzneseniami zriadili 9 regionálnych sekcií združenia a schválili tieto ich platné názvy:
  1. Košická regionálna sekcia ZHK SR,
  2. Metropolitná regionálna sekcia ZHK SR,
  3. Bratislavská regionálna sekcia ZHK SR,
  4. Nitrianska regionálna sekcia ZHK SR,
  5. Novohradsko - Gemerská regionálna sekcia ZHK SR,
  6. Pohronská regionálna sekcia ZHK SR,
  7. Šarišsko - Zemplínska regionálna sekcia ZHK SR,
  8. Tatransko - Spišská regionálna sekcia ZHK SR,
  9. Trenčiansko-Trnavská regionálna sekcia ZHK SR,
  10. Žilinská regionálna sekcia ZHK SR.
 3. Návrh na rozdelenie alebo zlúčenie regionálnych sekcií predkladajú snemu vedúci dotknutých RS na základe prijatého uznesenia v RS. Návrh na zriadenie novej sekcie predkladá poverený člen ZHK SR na základe vôle najmenej 10 členov ZHK SR - budúcich členov zriaďovanej sekcie.

Čl. XVII - Základné zásady činnosti RS

 1. Úlohou regionálnych sekcií ZHK SR je uskutočňovať činnosť a naplňovať poslanie, zámery a ciele ZHK SR v súlade so Stanovami ZHK SR, ostatnými vnútroorganizačnými normami a odporúčaniami prezidenta a P-ZHK SR.
 2. Základné poslanie, úlohy, ďalšie princípy činnosti RS a ciele ZHK sú vymedzené Stanovami ZHK SR a ostatnými normami ZHK SR.
 3. Členom RS môže byť riadny a čestný člen ZHK SR. Na činnosti RS sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia ZHK SR, ak je to pre činnosť sekcie a združenia prospešné a členovia RS s tým súhlasia.
 4. Riadni a čestní členovia majú rovnaké hlasovacie právo. Aktívne sa zúčastňujú rokovaní RS, na ktorých predkladajú iniciatívne návrhy na skvalitnenie činnosti ZHK SR a P-ZHK SR. Nečlenovia a prizvaní hostia sa hlasovania nemôžu zúčastniť.
 5. RS navrhuje svojich kandidátov do OK a KK, môže navrhnúť kandidáta na funkciu prezidenta ZHK a volí si svojho člena a zástupcu do P-ZHK SR.
 6. Iniciatívne návrhy RS smerom k P-ZHK SR majú odporúčací charakter a nie sú pre tento orgán záväzné, ale P-ZHK SR je povinné na rokovaní sa nimi zaoberať a zaujať k nim stanovisko.
 7. Za činnosť RS zodpovedá jej vedúci, ktorý je zvolený z radov jej členov. V súlade s príslušnými vnútroorganizačnými normami si môže RS zvoliť aj ďalších svojich funkcionárov alebo vlastné orgány a komisie.
 8. Členovia ZHK SR sa zúčastňujú na činnosti a rokovaniach RS spravidla na základe územného princípu.
 9. V odôvodnených prípadoch a na základe vôle členov RS sa môže konať aj zasadnutie dvoch a viacerých RS na jednom mieste, najmä ak ide o činnosť RS, spojenú so vzdelávacími aktivitami.

Čl. XVIII - Príprava rokovania a rokovanie RS

 1. Rokovania RS sa zvolávajú a konajú najmenej raz za štvrťrok. Organizačné zabezpečenie rokovania sa plánuje podľa možnosti striedaním miesta rokovania.
 2. Rokovanie po stránke obsahovej a organizačnej zabezpečuje vedúci RS alebo ním poverený člen RS. Rokovanie zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá obsahuje informáciu o mieste, čase a programe rokovania.
 3. Vedúci RS prerokuje na prvom zasadnutí RS v kalendárnom roku harmonogram zasadnutí s približnými časovými termínmi a náplňou programu. Harmonogram, spresnený na základe diskusie, je zaslaný členovi P-ZHK SR pre styk s RS a tvorí prílohu zápisnice z rokovania RS.
 4. Rokovania sa zúčastňujú riadni a čestní členovia ZHK SR, ktorí sa do príslušnej RS prihlásili. Na rokovania môžu byť prizvaní aj iní účastníci a hostia, ak sa na ich účasti dohodnú členovia RS. O ich účasti na rokovaní RS môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť aj vedúci RS vtedy, ak operatívne nemožno prerokovať účasť na RS vopred a takáto účasť je žiaduca a prospešná pre činnosť RS a ZHK SR.
 5. RS rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie vedúci RS, príp. člen RS na to poverený vedúcim RS.
 6. Na zabezpečenie plnenia vôle členov RS a riešenia zásadných otázok ZHK môže RS prijímať vlastné uznesenia, ktorými môže:
  1. ukladať úlohy vlastným orgánom a členom,
  2. žiadať iné orgány ZHK SR o zabezpečenie plnenia svojich požiadaviek, ktoré sú v súlade s činnosťou a úlohami ZHK SR,
  3. odporúčať ktorýmkoľvek členom, funkcionárom či orgánom ZHK SR zabezpečenie úloh v záujme RS alebo ZHK SR.
 7. RS môže rokovať pri akomkoľvek počte zúčastnených členov. Prijímať uznesenia, ktorými RS ukladá úlohy svojim členom alebo žiada P-ZHK SR o zabezpečenie plnenia svojich požiadaviek, môže iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Odporúčania môže RS formulovať pri akomkoľvek počte zúčastnených členov.
 8. Uznesenia sa prijímajú hlasovaním a za prijaté sa považujú uznesenia, za ktoré hlasovala väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhodne hlas vedúceho RS a v jeho neprítomnosti vedúceho rokovania.
 9. Uznesenia nesmú byť v rozpore so zákonom, Stanovami ZHK SR a ostatnými vnútro-organizačnými normami ZHK SR. Pri prípadnom prijatí takýchto uznesení má vedúci RS právo ich účinnosť pozastaviť. S konečnou platnosťou o takýchto uzneseniach rozhodne KK ZHK SR.
 10. Z rokovania RS sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa spoločne s kópiou prezenčnej listiny doručuje všetkým jej členom. Kópia zápisnice sa zasiela aj členovi P-ZHK SR pre styk s RS.
 11. Zápisnicu vyhotovuje a za jej distribúciu zodpovedá poverený člen RS.
 12. Zápisnicu podpisuje vedúci RS, v jeho neprítomnosti člen RS, poverený vedením rokovania a zapisovateľ.

Čl. XIX - Hospodárenie RS

 1. RS - v súlade s platnými normami ZHK SR - môže na svoju činnosť účelne a účelovo čerpať finančné prostriedky, ktoré jej boli pridelené v rámci rozpočtu ZHK na príslušný rok.
 2. RS hospodári s príspevkom, poskytnutým ZHK SR v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom ZHK SR.
 3. Vedúci RS je zodpovedný za účelné čerpanie, vedenie evidencie a zúčtovanie finančných prostriedkov hospodárovi ZHK SR v stanovenom termíne.
 4. Zúčtovanie pridelených finančných prostriedkov predkladá vedúci RS podľa Zásad hospodárenia s majetkom ZHK SR.
 5. Ak RS zvolila vlastný kontrolný orgán (čl. XVI, bod 8.), je tento povinný hospodárenie RS skontrolovať minimálne pri zúčtovaní. Stanovisko tohoto kontrolného orgánu má pre konečné uznanie oprávnenosti nákladov RS príslušnými orgánmi ZHK SR nezáväzný charakter.

Čl. XX - Vznik a zánik členstva v RS

 1. Členom RS sa môže stať člen ZHK SR, ktorý pôsobí v rámci lokality danej RS.
 2. Členom RS sa môže stať aj ten člen ZHK SR, ktorý predtým pracoval v inej RS a rozhodol sa svoju príslušnosť k RS zmeniť alebo aj taký člen, ktorý sa doteraz nezúčastňoval na činnosti žiadnej RS. Prejav vôle zúčastňovať sa na zasadnutiach konkrétnej RS alebo inej, ako územne príslušnej RS, osvedčuje takýto člen písomnou formou vedúcemu RS. Rovnako písomne sa odhlasuje z RS jej vedúcemu pri prestupe do inej RS.
 3. Člen RS nemôže byť evidovaný súčasne vo viacerých RS, preto je povinný nové skutočnosti bezodkladne oznámiť príslušným vedúcim RS.
 4. Vedúci RS alebo ním poverený člen RS prijíma prihlášky nových členov ZHK SR, pričom jednu kópiu zasiela hospodárovi ZHK SR.
 5. Členstvo v RS zaniká:
  1. písomným oznámením člena o prestupe do inej RS,
  2. zánikom členstva člena ZHK SR.
 6. RS vedie evidenciu o svojich členoch. Zoznam členov RS nahlasuje vedúci RS hospodárovi ZHK SR podľa jeho požiadaviek.

Čl. XXI - Spolupráca RS

Na základe vôle členov zainteresovaných RS môžu spoločne pracovať a schádzať sa aj viaceré RS, spravidla susediace.

Čl. XXII - Odborné komisie ZHK SR

 1. Na riešenie konkrétnej úlohy, spojenej so životom kontrolórov samospráv alebo s činnosťou ZHK SR a jej členov, je Snem ZHK SR alebo P-ZHK SR oprávnené zriadiť odbornú komisiu (OK).
 2. Podľa povahy problému je možné zriadiť takúto OK ako stálu alebo dočasnú (ad hoc). Vedúceho OK ustanoví Snem alebo P-ZHK SR.
 3. OK pracuje na základe Štatútu, schváleného P-ZHK SR. O náplni činnosti OK rozhodne zriaďovateľ.
 4. OK je minimálne päťčlenná, pričom člen OK nemusí byť súčasne členom ZHK SR, ale je odborníkom v danej oblasti.
 5. Za vykonávanie funkcie a činnosť v odbornej komisii prináleží členom OK odmena podľa osobitného predpisu (Poriadok odmeňovania OK).
 6. Funkcia predsedu stálej OK je nezlúčiteľná s funkciou člena P-ZHK a funkciou vedúceho RS ZHK SR.

T R E T I A Č A S Ť - Osobitné a záverečné ustanovenia

Čl. XXIII - Osobitné ustanovenia

 1. Verejne vystupovať, publikovať, nadväzovať oficiálne kontakty so zahraničím alebo uskutočňovať iné aktivity v mene ZHK SR je možné iba so súhlasom, resp. na základe poverenia prezidenta ZHK SR alebo P-ZHK SR, pričom povinnosťou takto vystupujúceho je dbať na dobré meno, záujmy a reprezentáciu ZHK SR.
 2. Získať takéto poverenie môže len člen P-ZHK SR alebo riadny člen ZHK SR zorientovaný v problematike, ktorú prezentuje menom ZHK SR.

Čl. XXIV - Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny tohoto ORP podliehajú schváleniu snemom ZHK SR. Predsedníctvo ZHK SR sa splnomocňuje vykonať zmeny čl. VII, VIII, čl. X až XV a XXII tohto poriadku aj bez schválenia snemom ZHK SR a informovať o nich členskú základňu prostredníctvom regionálnych sekcií.
 2. Výkladom vnútroorganizačných noriem ZHK SR je poverené P-ZHK SR, ktorému túto kompetenciu delegoval Snem. V prípade rozdielnej dikcie ustanovení spor s konečnou platnosťou uzavrie legislatívno-právna OK, ktorá poskytne písomný výklad sporného ustanovenia.

Čl. XXV - Zrušovacie ustanovenie

Schválením tohto Organizačného a rokovacieho poriadku orgánov a organizačných článkov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky strácajú platnosť všetky jednotlivo prijaté organizačné, rokovacie a iné obdobné normy, prijaté regionálnymi sekciami ZHK SR.

Čl. XXVI - Účinnosť a právoplatnosť

 1. Tento organizačný a rokovací poriadok orgánov a organizačných článkov ZHK SR nadobúda účinnosť dňom schválenia v zmysle uznesenia XVII. Snemu ZHK SR ods. C, č. 6,7 zo dňa 11.6.2010.