logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2012

VESELÉ VIANOCE

21.12.2012

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2013. 

Rozšírené zasadnutie Predsedníctva ZHK SR

6.12.2012

19. decembra 2012 sa uskutoční vo Vysokých Tatrách, v Starom Smokovci, pracovné rokovanie rozšíreného Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Témami rokovania budú, zhodnotenie činnosti za rok 2012, prijatie stanoviska k novele Zákonníka práce, v súvislosti s funkciou hlavného kontrolóra obce, s prípravou návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve, procesno-právne postavenie funkcie hlavného kontrolóra v pohľade na vydané súdne rozhodnutia a oblasť vzdelávania.

PREZIDENT PODPÍSAL NOVÝ ZÁKONNÍK PRÁCE

20.11.2012

Nové pravidlá sa od januára 2013 dohodárov, odborárov či ustanovení o práci nadčas, ako aj výpovedných lehôt.  A čo je dôležité aj funkcie hlavného kontrolóra na obciach. Podľa rezortu práce sa posilňujú práva zamestnancov a podľa opozície iba odborárov. Z pohľadu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, nebola to šťastná voľba a vyčíta zainteresovaným stranám, že napriek snahe združenia riešiť otázku v rámci diskusie odbornej verejnosti systémovo, nenachádza podporu. Skúsenosti posledných období hovoria skôr o systéme prejednávania legislatívnych zmien, systémom "o nás, bez nás". O to viac mrzí, že XVIII. snem ZHK SR, ktorý sa konal 19. - 21. septembra 2012, privítal partnerov z verejnej správy, či už išlo o inštitúcie štátnej správy (NKÚ SR, MV SR), alebo združenia a asociáce územnej samosprávy (ZMOS, AKE SR, APUMS, AVS ...), ktorí vo svojich vystúpeniach podporili úsilie o systémové riešenie ako kontroly v samospráve, tak aj postavenia hlavného kontrolóra.   


Novela zákona o správnych poplatkoch

20.11.2012

AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila na 22. novembra 2012, v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, odborno-konzultačný seminár an tému " Novela zákona o správnych poplatkoch účinná od 1.10.2012, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, zákon o štátnom občianstve, zákon o mene a priezvisku".

Ponuka školenia

19.11.2012

RVC Štrba, uskutoční 13. decembra 2012, v zasadačke Mestského úradu v Poprade, odborný seminár na tému Zákonník práce v roku 2013 a súvisiace zmeny. Pozornosť bude venovaná v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa vyplývajúce zo zmien zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnej poisťovni, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnej poisťovní, zákona č. 369/1994 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 553/2003 Z.z. o práci vo verejnom záujme. Zároveň 14. decembra 2012 sa uskutoční za horeuvedených podmienok odborný seminár na tému "Zákon o slobodnom prístupe k informáciam a problémy v aplikačnej praxi".

Novela zákona o správnych poplatkoch

16.11.2012

"Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, účinná od 1.10.2012 vo väzbe na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní", bude témou odborno-konzultačného seminára, ktorý sa už tradične uskutoční v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, 22. novembra 2012. Poriada ho AC vzdelávacia agentúra s cieľom informovať o zmene v zákone o správnych poplatkoch, priblížiť praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona na časté chyby vyskytujúce sa v praxi.

Elektronické verejné obstarávanie a nový informačný systém Zberu údajov

12.11.2012

 

Možnosti využitia plne elektronickej komunikácie a následne i elektronickej ukcie, s využitím bezplatného servera Elektronického Verejného Obstarávania, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie, ako i oboznámenie o novom informačnom systéme Zberu údajov, budú prezentované na odborno-konzultačnom seminári, v Divadelnej reštaurácií vo Zvolene, 15. novembra 2012, ktorý poriada AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene.

 

34. odborná konferencia AKE SR

3.11.2012

Členovia Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky sa stretnú 5. - 6. októbra 2012 vo Zvolene na svojej už 34. odbornej konferencií pod názvom  "Stabilizácia a konsolidácia rozpočtovej politiky miest a obcí".  Témy odbornej konferencie sa týkajú aktuálnych otázok financovania miestnych samospráv, východísk pre tvorbu rozpočtov miestnych samospráv pre rok 2013, aplikácia novely zákona o miestnych daniach v praxi, rozpočtové pravidlá z pohľadu auditora, financovanie základných škôl a školských zariadení.

Ponuka školení

26.10.2012

RVC Štrba pripravila pre nasledujúce obdobie súbor školení zameraných na aktuálne problémové oblasti na obciach. Školenia sú organizované v novembri 2012, vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade, podrobnejšie informácie získate na www.rvc-strba.sk.

Vyhlásenie výsledkov Zlatý erb

26.10.2012

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25.10.2012 v Bratislave, v hoteli Crowne Plazza vo Veľkej sále London, v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2012.  G r a n d   P r i x   Z l a t y    E r b. sk  2012 a nominácia na Cenu EuroCrest získalo hlavné mesto SR Bratislava.  Najlepšia stránka samosprávneho kraja - víťaz Prešovský samosprávny kraj, najlepšia stránka miest - víťaz hlavné mesto SR Bratislava, najlepšia stránka obce - víťaz Klátova Nová Ves.