logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2017

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018

20.12.2017

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2018.

 

 

 

 

 


ZHK SR OSLOVILO POSLANCOV NR SR

29.11.2017

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky sa  obracia na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s prejednávaním Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov v NR SR , a to konkrétne časti zákona týkajúcej sa hlavných kontrolórov obcí, teda ustanovení § 18, nakoľko v doterajšom legislatívnom procese neboli vznesené zásadné pripomienky združením akceptované. Poslanci NR SR, boli listom požiadaní pri prerokovávaní o zohľadnenie týchto zásadných pripomienok, nakoľko ide o významný zásah do nezávislosti ako aj výkonu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce/mesta.

NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ

12.11.2017

Členovia Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, hľadajú cestu na presadenie zmien, ktoré sú predkladané v novele návrhu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vzhľadom na skutočnosť, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli akceptované vznesené zásadné pripomienky združením. 

ODBORNÁ KONFERENCIA HLAVNÝCH KONTROLÓROV ÚZEMNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

23.10.2017

PODBANSKE  -  V dňoch  6. - 8. novembra 2017 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - prenesené a originálne školské kompetencie, právny vzťah obcí a škôl, školských zariadení, egoverment v praxi samospráv. Bližšie informácie na www.rvcmartin.sk.

PREBEHLI OSLAVY 25. VÝROČIA VZNIKU ZHK SR

23.9.2017

Podbanske. Minulý týždeň hostil hotel GRAND PERMON na Podbanskom, účastníkov odbornej konferencie, ktorá sa konala pri príležistosti 25. výročia vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Účastníci konferencie uvítali prítomnosť hostí, ktorí sú už dlhoročnými pratnermi združenia pri riešení otázok v územnej samospráve. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky bol zastúpený predsedom NKÚ SR, Ing. Mitríkom a generálnym riaditeľom NKÚ SR, Mgr. Andrassym, prostredníctvom predsedu bolo tlmočené hlavným kontrolórom miest a obcí, že NKÚ SR podporí zachovanie nezávislosti kontroly v územnej samospráve. Ďalší hostia,  výkonný podpredseda ZMOS, Ing. Muška, generálny tajomník ÚMS, JUDr. Galanda, výkonný predseda APUMS, Ing. Vereš, zástupca AKE SR, Ing. Fabová, tajomník AVS, J. Švarc, RVC ZO Štrba, Ing. Stromková, SKAU, Ing. Štelbaský, starostovia obce Liptovská Teplička a Pribylina, popriali združeniu do ďalších rokov prijímanie správnych rozhodnutí a trpezlivosť pri výkone kontrolnej činnosti. 

PROJEKT "POLITICKÁ AKADÉMIA"

28.8.2017

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Projekt s názvom „Politická akadémia, expertného nadstraníckeho vzdelávacieho programu pre súčasných aj budúcich ľudí v politike. Pre záujemcou vôľa a nasadenie sú nevyhnutné, ale úspech v politike si vyžaduje viac. Politická akadémia si kladie za cieľ poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré budú na to potrebovať, súčasťou sú verejné financie, komunálna politika. Akadémiu zorganizoval IPEV – Inštitút politicko-ekonomického vzdelávania, sesterská organizácia INESS. Organizátorovi sa na podujatie podarilo získať najväčších expertov na preberané témy na Slovensku a pestrý mix účastníkov prichádzajúcich z rôznych profesií, rôznych kútov Slovenska, so širokým záberom perspektív. Bližšie informácie http://iness.sk/sk/iness-na-diskusnej-tour-politickej-akademie

ODBORNÁ KONFERENCIA K 25. VÝROĆIU ZHK SR

16.8.2017

V dňoch  20.  -  21.  septembra  2017 sa uskutoční Odborná konferencia k 25. výročiu vzniku Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky,  v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Prvý deň bude venovaný hlavne bilancovaniu činnosti, pripomenutiu a oceneniu tých, ktorí prispeli svojou aktivitou a dlhoročnou spoluprácou k zlepšeniu činnosti a rozvoju združenia. Témami konferencie budú  - kontrola v územnej samospráve v ponímaní nových trendov a pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, výkon a procesné postupy auditu na obciach, štátna pomoc v územnej samospráve, veľká novela zákona o sťažnostiach od 1.6.2017.

NOVELA ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ

9.8.2017

Na základe vyhodnotenia výsledkov medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zástupcovia Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorí vzniesli zásadné pripomienky, boli pozvaní na rozporové konanie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, aby odôvodnili a obhájili opodstatnenosť ich zapracovania do návrhu novely o obecnom zriadení. Pripomienky, ktoré boli vznesené Združením hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, je možné nájsť na portáli SLOV-LEX /https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/515/pripomienky/zobraz/. Zásadné pripomienky sa dotýkajú zabezpečenia nezávislosti výkonu kontroly na obciach hlavným kontrolórom obce a zachovania rovnakého prístupu k zamestnancom obce. 

MIESTNE DANE A POPLATKY

1.8.2017

AC vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila konzultačný seminár na tému "Miestne dane a poplatky", ktorý sa uskutoční v hoteli Poľana vo Zvolene, dňa 26.10.2017. Témou seminára sú miestne dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z., miestny poplatok za rozvoj podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona. Cieľom seminára je  informovať o zmenách v oblasti miestnych daní, ako aj poskytnúť ucelené informácie o tejto komplexnej problematike v podmienkach Slovenskej republiky.  Súčasťou konzultačného seminára sú aj praktické spôsoby riešenia problémov zaslaných úþastníkmi seminára vopred alebo predložených v rámci diskusie. Bližšie informácie a prihláška -  www.acvzdelavanie.sk 

AKTIVITA ZHK SR V PREDKLADANÍ NÁVRHOV NA ZMENU ZÁKONA 369/1990 Zb.

15.7.2017

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky po predložení svojich pripomienok k novele zákona o obecnom zriadení začiatkom roka 2017 na Ministerstvo vnútra SR a ZMOS, neočákavalo zásahy do oblasti pôsobnosti funkcie hlavného kontrolóra obce v takej podobe ako ho priniesol návrh na portáli SLOV-LEX, z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Aktivita vedenia združenia pokračuje v podaní zásadných pripomienok do medzirezortného konania, aby tak reagovalo na novú podobu úpravy v časti odmeňovania hlavného kontrolóra obce a časti prideľovania kontrol štatutárom, čo v konečnom dôsledku môže znamenať aj nepochopenie dokumentu Európska charta miestnej samosprávy, ktorý v článku 8 ods. 3 hovorí "správny dohľad nad miestnymi orgánmi sa vykonáva tak, aby sa zabezpečila vyváženosť medzi mierou zasahovania kontrolného orgánu a významom záujmov, ktoré má v úmysle chrániť". S tým súvisí aj obsah článku 7 "podmienky výkonu funkcií na miestnej úrovni - postavenie miestnych volených zástupcov im umožňuje slobodný výkon ich funkcií", hlavný kontrolór obce je voleným zástupcom. Nie prvýkrát navrhovali zástupcovia združenia verejnú odbornú diskusiu k zákonu o obecnom zriadení, ponúkali svoje odborné skúsenosti z praxe, pri riešení prežitých postupov a ustanovení zákona. Sme naďalej pripravený argumentovať a požadovať objektívnosť pri posudzovaní našich oprávnených nárokoch.