logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2014

Ponuka školení na január 2015

28.12.2014

Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo pre predstaviteľov a zamestnancov samosprávy školenia na obdobie január 2015. Témami školenia sú - právne základy v samospráve, konflikt záujmov, účtovníctvo v samospráve v kocke, reklamné stavby. Školenia sú organizované na Mestskom úrade Poprade v malej zasadačke, nahlasovanie je cez systém školiteľ. Bližšie informácie www.rvc-strba.sk/skolitel.

VESELÉ VIANOCE

21.12.2014

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2015. 

MIESTNA SAMOSPRÁVA – ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA II.

17.12.2014
Asociácia vzdelávania samosprávy vydala publikáciu, ktorá slúži ako pomôcka novozvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne však aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Výber čiastkových tém vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv a z poznatkov autorov z ich konzultačnej činnosti. Autori sú odborníci s praktickými skúsenosťami v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami ako odborníci z praxe. Záujemcovia si ju môžu objednať prostrredníctvom vstupu PUBLIKÁCIE na tejto webstránke, alebo na webovej adrese Asociácie vzdelávania samosprávy - www.avs-rvc.sk.

Únia miest Slovenska: Nový zákon o odpadoch bude pre mestá a obce výhodný

16.12.2014

Únia miest Slovenska hodnotí nový návrh zákona o odpadoch, ktorý zajtra prerokuje vláda, jednoznačne pozitívne. Dôvodom je, že zákon má ambíciu principiálne riešiť závažné nedostatky odpadového hospodárenia a finančne odbremeniť mestá a obce. 

Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR bude v obci Mlynky - Dedinky

27.11.2014

4.-5. decembra 2014 sa uskutoční v obci Mlynky - Dedinky, pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, okrem bodov o hospodárení združenia a doplnení členov komisií, oboznámi sa s informáciou o kontrolných zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v územnej samospráve. Bude sa  venovať doriešeniu pracovno-právnych vzťahov funkcie hlavného kontrolóra obce, formami vzdelávania členov združenia, zatraktívnením členstva v ZHK SR.

ZHK SR v centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane, pre rok 2014

20.11.2014

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) rozhodnúť sa venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2014 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov Slovenskej republiky v centrálnom registri  určených právnických osôb na prijímanie 2 % dane. V prípade, že sa rozhodnete postupovať v tomto zmysle a venovať 2%  Vami zaplatenej dane z príjmov, dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie týchto prostriedkov pre občianske združenie ZHK SR.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

14.11.2014

V súvislosti s voľbami  do orgánov samosprávy obcí 2014 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že člen volebnej komisie ani obec z odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii neodvádzajú poistné na sociálne poistenie. Znamená to, že na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca predseda volebnej komisie, člen volebnej komisie a zapisovateľ volebnej komisie. Obec preto z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje tieto osoby do registra poistencov v Sociálnej poisťovni a neodvádza za nich a za seba z vyplatenej odmeny poistné na sociálne poistenie

Zlatý erb

12.11.2014

Súťaž Zlatý Erb každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Hlavným cieľom súťaže Zlaty Erb je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti.

AKREDITOVANÉ ŠPECIALIZOVANÉ MODULÁRNE VZDELÁVANIE PRE KONTROLÓROV

28.10.2014

Na pôde BBS Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 23. októbra 2014 uskutočnilo zasadnutie prípravnej skupiny kontinuálneho vzdelávania kontrolórov verejnej správy, zastúpené aj prezidentom ZHK SR, Ing. Ľudovítom Budzákom, ktorého obsahom bolo uzatvorenie jednotlivých modulov podľa návrhov garantov a lektorov pre účely podania dokumentácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Únia miest Slovenska

25.10.2014

 

Dňa 24. 10. 2014, v Gaderskej doline pri Turčianskych Tepliciach, sa konalo zasadnutie riadneho prezídia Únie miest Slovenska Prezídium prerokovalo programové priority pre nasledujúce volebné obdobie – pokračovanie v reforme verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako centier regiónov a plnohodnotného finančného zabezpečenia výkonu originálnych i prenesených kompetencií na základe auditu, programy informatizácie a internetizácie územných samospráv, inteligentnej energie a opatrení na zmenu klímy a aktívnej účasti na legislatívnom procese a príprave a realizácii integrovaných územných stratégií z podporných zdrojov EÚ a ďalších finančných mechanizmov pre obdobie 2014-2020, resp. 2024.