logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR

Čl. I - Všeobecné ustanovenia

 1. Zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR stanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť pri hospodárení s majetkom ZHK SR a upravujú kontrolu hospodárenia s majetkom ZHK SR.
 2. Tieto zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR (ďalej iba „zásady hospodárenia“) sú záväzné pre všetky orgány, organizačné články a členov ZHK SR.
 3. Dohľad nad hospodárením ZHK SR a dodržiavaním týchto zásad hospodárenia vykonáva kontrolná komisia ZHK SR (ďalej aj „KK“).
 4. Zásady hospodárenia sú vnútroorganizačnou normou ZHK a schvaľuje ich snem ZHK SR.
 5. Ak v týchto zásadách hospodárenia sú spomínané platné predpisy, myslí sa tým všeobecne záväzné platné predpisy a aj platné interné normy ZHK SR.

Čl. II - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 1. Základným nástrojom hospodárenia s finančnými prostriedkami je rozpočet ZHK SR. Zostavuje sa na obdobie jedného kalendárneho roka.
 2. Návrh rozpočtu pripravuje hospodár ZHK SR. Rozpočet má príjmovú a výdavkovú časť v takomto minimálnom členení:
  • Príjmy:
   • zostatok z minulého roka,
   • členské príspevky,
   • iné príspevky,
   • príjmy z aktivít ZHK,
   • ostatné príjmy.
  • Výdavky:
   • na vzdelávanie členov ZHK,
   • na činnosť orgánov a organizačných zložiek,
   • príspevky na členstvo v iných organizáciách,
   • ostatné výdavky.
 3. Rozpočet schvaľuje snem ZHK  SR pre príslušný kalendárny rok. Do doby schválenia rozpočtu snemom ZHK SR sa hospodárenie s finančnými prostriedkami riadi rozpočtovým provizóriom podľa návrhu prerokovaného v predsedníctve ZHK SR (ďalej aj „P-ZHK SR“). V roku, keď sa snem ZHK SR nekoná a snem neschválil rozpočet na tento rok, P-ZHK SR predbežne schvaľuje rozpočet po doporučení regionálnych sekcií schváliť návrh. Rozpočet ani hospodárenie v provizóriu podľa návrhu rozpočtu nesmú byť schodkové.
 4. Schválený rozpočet ZHK SR na príslušný rok alebo návrh v rozpočtovom provizóriu sú záväzné pre orgány, organizačné články a členov ZHK SR (ďalej iba „orgány“).
 5. Predsedníctvo ZHK SR pri vykonávaní presunov vo výdavkových položkách schváleného rozpočtu ZHK SR nemôže meniť schválené rozpočtové výdavky ZHK SR o viac ako 10 %, pričom výška celkových rozpočtovaných výdavkov ZHK SR nesmie byť prekročená. Pri prekročení rozpočtových príjmov je predsedníctvo ZHK SR oprávnené prekročiť rozpočtované výdavky len do výšky naviac získaných príjmov.
  V prípade nepriaznivého vývoja príjmov resp. nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je predsedníctvo ZHK SR povinné operatívne redukovať výdavky ZHK SR tak, aby nevznikol schodok rozpočtového hospodárenia.
 6. Po skončení roka hospodár zostaví účtovnú závierku, vyhodnotí plnenie rozpočtu a pripraví podklady pre správu o hospodárení ZHK SR za ukončený kalendárny rok. Tieto materiály predloží na prerokovanie v P-ZHK SR. Predsedníctvo prerokuje materiály a pripraví záverečný účet ZHK SR, ktorý predkladá snemu ZHK SR. Ak sa snem v tom roku nekoná, predkladá záverečný účet na prerokovanie regionálnym sekciám ZHK SR a na schválenie ho predloží na nasledujúcom sneme. Záverečný účet združenia obsahuje povinne prehľad o plnení rozpočtu, správu o hospodárení, správu o majetku združenia a prehľad o čerpaní príspevkov na činnosť regionálnych sekcií.
  Všetky rozpočtové opatrenia vykonané predsedníctvom ZHK SR sú súčasťou správy o hospodárení ZHK SR v záverečnom účte združenia.
 7. Pri schvaľovaní záverečného účtu ZHK SR sa postupuje obdobne ako pri schvaľovaní rozpočtu ZHK SR. Prebytok rozpočtového hospodárenia roka sa prenáša do rozpočtu ZHK SR nasledujúceho roka.
 8. Kontrolu čerpania rozpočtu a opodstatnenosť všetkých zmien v rozpočte preveruje KK ZHK SR, ktorá v správe o kontrole hospodárenia ZHK SR oboznámi snem ZHK SR aj so zmenami v rozpočte a zaujme stanovisko k dôvodom, ktoré týmto zmenám predchádzali.
  Písomnú správu o kontrole hospodárenia ZHK SR predkladá kontrolná komisia predsedníctvu ZHK SR a snemu ZHK SR.

Čl. III - Práva, povinnosti a zodpovednosť

 1. Snem ZHK SR:
  schvaľuje rozpočet, zmeny rozpočtu a záverečný účet.
 2. Predsedníctvo ZHK SR:
  prerokúva návrh rozpočtu, účtovnú závierku a predkladá ich snemu ZHK SR. Vykonáva zmeny schváleného rozpočtu v zmysle čl. II. odsek 5. V roku nekonania snemu schvaľuje rozpočet a záverečný účet ZHK SR. Pre účely týchto zásad hospodárenia je vedúcim tohoto orgánu prezident ZHK SR.
 3. Prezident ZHK SR:
  podpisuje rozpočet schválený snemom ZHK, resp. rozpočtové provizórium a účtovnú závierku. Schvaľuje výdavky jednotlivo nad 165,97 €k v zmysle schváleného rozpočtu. Podpisuje účtovné, daňové a bankové doklady. Uzatvára dohodu o hmotnej zodpovednosti s hospodárom. Má právo kontroly hospodárenia na ktorejkoľvek úrovni ZHK.
  Zodpovedá za svoje úkony v hospodárení a hospodárenie ZHK SR navonok.
 4. Viceprezident ZHK SR (ak je funkcia zriadená):
  podpisuje bankové doklady. Pri zastupovaní prezidenta má kompetencie podľa delegovania právomoci.
 5. Hospodár najmä:
  zostavuje návrh rozpočtu, zostavuje účtovnú závierku a predkladá ich P-ZHK SR. Schvaľuje výdavky do 165,97 € v zmysle schváleného rozpočtu. Realizuje schválené finančné operácie. Vedie účtovníctvo a evidenciu majetku ZHK SR v zmysle platných predpisov. Spravuje bežný účet v banke, podpisuje účtovné a bankové doklady. Zodpovedá za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami v rozsahu svojej pôsobnosti. Vedie pokladňu a príslušné evidencie podľa platných predpisov. Odvádza dane a odvody za príslušné oblasti činnosti ZHK SR, vedie daňové a odvodové evidencie a zostavuje hlásenia a priznania podľa platných predpisov. Predkladá správy o stave hospodárenia predsedníctvu a snemu ZHK SR. Spracúva a predkladá záverečný účet kontrolnej komisii, predsedníctvu a snemu ZHK SR. Hospodár musí mať uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
 6. Vedúci regionálnej sekcie:
  má právo požiadať o príspevok na činnosť regionálnej sekcie ZHK SR (ďalej aj „RS“). Zodpovedá za hospodárne použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s týmito zásadami hospodárenia. Je povinný predkladať vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov na činnosť RS podľa čl. V, bodu 5 týchto zásad hospodárenia.
 7. Predseda odbornej komisie:
  má právo požiadať o príspevok na činnosť odbornej komisie (ďalej aj „OK“). Zodpovedá za hospodárne použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s týmito zásadami hospodárenia. Je povinný predkladať vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov na činnosť OK podľa čl. V. bodu 5. týchto zásad hospodárenia.
 8. Kontrolná komisia (ďalej aj „KK“):
  Predseda KK má právo požiadať o príspevok na činnosť KK. Kontrolná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami ZHK SR a podáva o tom správu P-ZHK SR. Vypracúva správu o kontrole hospodárenia ZHK SR a predkladá ju P-ZHK SR a snemu ZHK SR. Pri kontrole má právo nahliadať do akýchkoľvek dokladov súvisiacich s hospodárením ZHK SR a vyžadovať od kontrolovaných orgánov súčinnosť a vysvetlenia.

Čl. IV - Evidencia a spôsob hospodárenia s finančnými prostriedkami

 1. Na uchovávanie a bezhotovostné prevody finančných prostriedkov ZHK SR zriaďuje bežný účet v peňažnom ústave v mieste výkonu funkcie hospodára. Bežný účet spravuje hospodár. Podpisové právo pre bankové operácie má prezident ZHK SR, viceprezident ZHK SR a hospodár. Pre bankovú operáciu stačí jeden z uvedených podpisov.
 2. Hotovostné platby a úhrady sa realizujú prostredníctvom pokladne. Pokladňu vedie hospodár v zmysle platných predpisov. Pokladničné doklady podpisuje hospodár a prezident ZHK SR.
  Pokladničný limit sa stanovuje na 1 000 € Účtovníctvo o hospodárení a evidenciu finančných prostriedkov vedie hospodár v zmysle platných predpisov.

Čl. V - Príspevky na činnosť orgánov ZHK SR

 1. Príspevky na činnosť orgánov ZHK SR (ďalej len „príspevok na činnosť“) sa poskytujú do výšky podľa rozpočtu ZHK SR, resp. podľa uznesenia P-ZHK SR.
 2. Regionálnej sekcii sa poskytne príspevok v príslušnom roku vo výške 65 % členského zaplateného členmi RS k dátumu podania žiadosti o príspevok, resp. zálohy na príspevok a ďalší príspevok vo výške 25 % identifikovaných iných príspevkov, ktoré boli prijaté od miest, obcí patriacich k príslušnej RS.
  Zostatok nevyčerpaného príspevku RS v príslušnom roku prechádza do nasledujúceho rozpočtového obdobia.
 3. Z príspevku na činnosť v zmysle schváleného rozpočtu možno hradiť:
  1. stravu, občerstvenie, nocľah a cestovné prítomným členom a pozvaným hosťom na pracovnom rokovaní, príp. vzdelávaní orgánu ZHK SR do výšky preukázateľných nákladov podľa platných predpisov,
  2. nájomné za rokovaciu miestnosť a ďalšie nevyhnutné preukázateľné náklady súvisiace s rokovaním orgánu ZHK SR.
 4. Z príspevku na činnosť nemožno hradiť odmeny a dary členom ZHK SR.
 5. Predseda komisie, resp. vedúci RS zodpovedá za účelné a hospodárne použitie poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s týmito zásadami hospodárenia.
 6. Príspevok na činnosť poskytne hospodár v zmysle schváleného rozpočtu a podľa nároku uvedeného v ods. 1 a 2. Na základe žiadosti predsedu komisie alebo vedúceho orgánu ZHK SR možno poskytnúť zálohu. Ďalší príspevok ani záloha sa neposkytne tomu orgánu, ktorý nevyúčtoval predchádzajúcu zálohu príspevku na činnosť.
 7. Príspevok na činnosť, resp. zálohu na príspevok vyúčtuje predseda komisie a vedúci orgánu ZHK SR s priložením originálnych účtovných dokladov, identifikácie akcie (druh, názov a dátum konania) a prezenčnej listiny z nej po ukončení akcie do konca príslušného štvrťroka. Ročné vyúčtovanie príspevku na činnosť je potrebné predložiť hospodárovi najneskôr do 31.12. bežného roka.
 8. Evidenciu poskytnutých príspevkov na činnosť vedie hospodár podľa jednotlivých orgánov ZHK SR. Na požiadanie prezidenta, resp. P-ZHK SR podáva správu o stave a výškach poskytnutých príspevkov na činnosť pre jednotlivé orgány ZHK SR v príslušnom období.

Čl. VI - Paušálne náhrady členom ZHK SR a externým spolupracovníkom

 1. Za výkon funkcie patrí hospodárovi paušálna náhrada vo výške 3 % skutočných príjmov ZHK SR za príslušný rok, najviac 1 659,7 € za rok.
 2. Za mimoriadne prospešné a pre ZHK SR prínosné aktivity môžu byť poskytnuté paušálne náhrady, schválené v rozpočte ZHK SR alebo podielom z prínosu, o ktorý sa člen ZHK SR aktivitou prospešnou pre ZHK SR osobne zaslúžil. O výške paušálnej náhrady rozhoduje a jej vyplatenie schvaľuje P-ZHK SR.
 3. Externým spolupracovníkom môže byť vyplatená odmena na základe vopred podpísanej dohody o vykonaní práce, zmluvy. Dohody na návrh predsedu komisie alebo vedúceho RS schvaľuje prezident ZHK SR.
 4. Paušálna náhrada hospodárovi podľa bodu 1. sa vyplatí raz ročne, polročne alebo štvrťročne po schválení prezidentom ZHK SR a to nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka, v I., II. a III. štvrťroku zálohovo podielom z rozpočtovaných príjmov, v IV. štvrťroku vyrovnanie podľa skutočných príjmov po prerokovaní účtovnej závierky v P-ZHK SR. Paušálna náhrada členovi ZHK SR podľa ods. 2 sa vyplatí jednorazovo, príp. polročne. Odmena externému spolupracovníkovi podľa ods. 3 sa vyplatí po splnení úlohy - vykonaní dohodnutej práce. Overenie splnenia dohodnutej práce vykoná navrhovateľ dohody (prezident, predseda komisie alebo vedúci orgánu).
 5. Z vyplatených paušálnych náhrad hospodár postupuje podľa platných predpisov.

Čl. VII - Hospodárenie s ostatným majetkom ZHK SR

 1. Ďalší majetok (okrem finančných prostriedkov) zveruje do užívania orgánom ZHK SR prezident ZHK SR, resp. P-ZHK SR písomnou formou s vymedzenou hmotnou zodpovednosťou v zmysle platných predpisov.
 2. Užívateľ je povinný zverený majetok chrániť, účelne s ním hospodáriť a používať ho len pre potreby ZHK SR.
 3. Hmotný majetok ZHK SR, s ktorým dočasne nie je možné účelne hospodáriť a využívať ho pre potreby ZHK SR, možno prenajať alebo odpredať v zmysle platných predpisov. Ak je majetok neupotrebiteľný, možno ho vyradiť, resp. zlikvidovať podľa čl. VIII ods. 5.
 4. Za riadnu evidenciu, nakladanie s majetkom v zmysle platných predpisov zodpovedá prezident ZHK SR.

Čl. VIII - Evidencia a inventarizácia majetku ZHK SR

 1. Centrálnu evidenciu majetku vedie hospodár podľa platných predpisov.
 2. Užívateľ zvereného majetku je povinný oznámiť hospodárovi vážne zmeny na majetku vo vzťahu k jeho upotrebiteľnosti a evidencii. Ďalej je povinný zverený majetok predložiť k inventarizácii, dbať na pokyny inventarizačnej komisie a označiť majetok podľa ich pokynov.
 3. Inventarizácia majetku sa vykoná raz za rok so stavom k 31.12. roka. Za vykonanie inventarizácie majetku zodpovedá prezident ZHK SR, ktorý menuje inventarizačnú komisiu.
 4. Inventarizačná komisia vykoná inventarizáciu majetku v určených termínoch podľa platných predpisov. Predseda inventarizačnej komisie zodpovedá za vykonanie inventúry. Môže zriadiť dielčie inventarizačné komisie. Predseda inventarizačnej komisie vydá smernicu na vykonanie inventúry, ktorá je záväzná pre všetkých členov ZHK SR. Výsledky inventúry s návrhmi na vyporiadanie rozdielov predkladá komisia prezidentovi ZHK SR, P-ZHK SR a hospodárovi.
 5. Prezident ZHK SR schvaľuje inventarizačný výsledok po prerokovaní v P-ZHK SR. Prezident ZHK SR menuje vyraďovaciu, likvidačnú a škodovú komisiu, ktorá vykonáva schválené návrhy z inventúry a realizuje fyzickú likvidáciu majetku. Návrhy na riešenie škody predloží komisia P-ZHK SR, ktorá rozhodne o spôsobe vysporiadania škody.

Čl. IX - Porušenie zásad hospodárenia

 1. Zistenie porušenia zásad hospodárenia oznámi orgán ZHK SR kontrolnej komisii, resp. prezidentovi ZHK SR.
 2. Porušenie zásad hospodárenia prešetruje KK. Výsledok prešetrenia podľa závažnosti bezodkladne predkladá prezidentovi ZHK SR, P-ZHK SR, príp. snemu ZHK SR. Prezident ZHK SR po oznámení porušenia zásad hospodárenia vykoná opatrenia na zabránenie vzniku prípadných ďalších škôd, následne informuje P-ZHK SR. V prípade potreby zvolá mimoriadne rokovanie P-ZHK SR.
 3. Za závažné porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody od 33,19 € do 165,97€. Prezident ZHK SR takého člena písomne napomenie. Vzniknutú škodu nahradí v plnom rozsahu ten, kto ju spôsobil.
 4. Za hrubé porušenie zásad hospodárenia sa považuje spôsobenie škody vyššej ako 165,97 €. O sankciách rozhodne P-ZHK SR. V odôvodnených prípadoch môže člena odvolať z volenej funkcie v ZHK SR. Za hrubé a úmyselné porušenie zásad hospodárenia môže rozhodnúť o vylúčení člena zo ZHK SR nadpolovičnou väčšinou všetkých členov P-ZHK SR. Prezident zabezpečí vymáhanie škody vhodnými zákonnými formami.

Čl. X - Záverečné ustanovenia

 1. Schválením týchto zásad hospodárenia sa zrušujú „Zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR “ schválené IX. Snemom ZHK SR dňa 30. 6. 2000.
 2. Tieto Zásady hospodárenia s majetkom ZHK SR boli schválené XIV. Snemom ZHK SR dňa 9.6.2005 a účinnosť nadobúdajú od 10.6.2005.