logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2021

VESELÉ VIANOCE

21.12.2021

Vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Štedrovečerný večer je krásny, príjemný a pokojný, a také majú byť sviatočné dni tohto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie spomíname.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2022.

Školenie na tému "Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania"

22.11.2021

Úrad pre verejné obstarávanie, pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov, na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania. Cieľom školenia je priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom problematiku vybraných sociálnych hľadísk, nástrojov na ich aplikáciu, význam a ich realizáciu v praxi z pohľadu verejných obstarávateľov a úradu. https://www.zmos.sk/uvo-organizuje-skolenie-socialne-verejne-obstaravanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školenie pre hlavných kontrolórov obce

15.11.2021

RVC Košice Vás pozýva na podujatie Hlavný kontrolór mesta/obce - Kontrola personálnej agendy zamestnancov obce a školy, Stanovisko k návrhu rozpočtu - rozpočet, jeho tvorba a rozpis. Podujatie je zamerané na aktuálne otázky v kontrolnej činnosti – príprava stanoviska k návrhu rozpočtu, kontrola personálnej agendy a uskutoční sa 18.11.2021 /štvrtok/ o 9.00 hod., s online prístupom. Lektorka pripravila praktické rady pre prax a vzory, ktoré tvoria súčasť pracovného materiálu. Link na prihlásenie sa na webinár:  https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1806

Zverejnený aktuálny odhad deficitu verejnej správy v roku 2021

15.11.2021

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila aktuálny odhad deficitu verejnej správy (VS) v roku 2021. Podľa tohto odhadu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť výraznejšie znížila odhad deficitu VS v roku 2021. Odchýlka očakávaného deficitu VS od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1 148 mil. eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke. Očakávaný vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj. https://www.zmos.sk/pomalsie-cerpanie-vydavkov-znamena-nizsi-deficit--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Prehľad legislatívnych zmien za obdobie september – november 2021

11.11.2021

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalšie vydanie Komunálneho Spravodajcu, ktorý sa týka aktuálneho prehľadu legislatívnych zmien za ostatné obdobie september - november 2021. https://www.zmos.sk/aktualny-prehlad-legislativnych-zmien-za-ostatne-obdobie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Slovenská národná rada schválila novelu zákona o elektronických komunikáciách

5.11.2021

Návrh zákona o elektronických komunikáciách transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií do právneho poriadku SR. Smernica (EÚ) 2018/1972 nahrádza súčasné štyri smernice regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Smernica (EÚ) 2018/1972, okrem dosiahnutia troch hlavných cieľov, ktorými sú podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových užívateľov, zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu, pri zachovaní možnosti výberu, účinnú a spravodlivú hospodársku súťaž, inovácie, efektívne využívanie frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a predvídateľných regulačných prístupov. https://www.zmos.sk/novelu-zakona-o-elektronickych-komunikaciach-schvalil-parlament-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu

5.11.2021

Združenie miest a obcí Slovenska spracováva, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa týka miestnych daní a poplatkov ako nástroja na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí. Cieľom pripravovanej analýzy je preukázanie nevyhnutnej potreby ponechania mestám a obciam možnosť stanovovať a vyberať dane a poplatky, ako jedného zo základných nástrojov skvalitnenia života obyvateľov, pretože práve tento príjem samospráv sa premieta do konkrétnych verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov. V analýze sa počíta aj so spracovaním problematiky zdieľanej ekonomiky, ktorá nemá žiadne parametre a regulácie, čo sa negatívne premieta do príjmov samospráv, ale aj neférovosti podnikania vo vzťahu k privátnemu sektoru pôsobiacemu na území komunálu. V dokumente bude aj porovnanie miestnych daní a poplatkov na úrovni našich samospráv a komunálu vo vybraných európskych štátoch. https://www.zmos.sk/zmos-analyzuje-miestne-dane-a-poplatky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

UVO pripravuje bezplatné on-line kurzy

28.10.2021

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci svojej vzdelávacej činnosti pokračujú v podpore profesionalizácie vo verejnom obstarávaní v regiónoch, v ktorých pôsobia a pripravujú ďalšie bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". https://www.zmos.sk/uvo-pokracuje-v-online-skoleniach-v-regionoch-oznam/mid/408375/.html#m_408375

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p.

25.10.2021

Ministerstvo spravodlivosti SR informuje, že vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov. Touto úpravou by sa malo pomôcť ľuďom v exekúcii. https://www.zmos.sk/-pomoc-ludom-v-exekucii-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo informáciu Eurostatu o oficiálnych výsledkoch hospodárenia verejných financií za rok 2020. https://www.zmos.sk/deficit-verejnych-financii-bol-v-roku-2020-na-urovni-5-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Špecifická týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci na úrovni miest a obcí

22.10.2021

Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom organizovalo informačný seminár venovaný informáciám k hospodárskym transakciám samospráv, ale aj prierezu lokálnym charakterom opatrení vrátane ozrejmenia problematických častí pri predkladaní žiadostí o stanovisko k schéme pomoci. https://www.zmos.sk/specificka-tykajuce-sa-poskytovania-statnej-pomoci-na-urovni-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616