logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2010

VESELÉ VIANOCE

20.12.2010

Popri našich pracovných a rodinných starostiach, prichádza čas Vianoc. Čas sviatočný, výnimočný vchádza do našich príbytkov, so všetkým s čím sú spojené najkrajšie sviatky roka. V tomto sviatočnom čase si každý z nás pripomína to najdôležitejšie, ako je prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie z obdarovania svojich najbližších.

Ponuka vzdelávacích podujatí na január - február 2011

13.12.2010

Pre začiatok nového roka 2011 pripravila Agentúra J&T Manažment, školenia na verejné obstarávanie, účtovnú závierku, vymáhanie pohľadávok a iné.

Odborno - konzultačný seminár

30.11.2010

AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA pre Vás pripravila na 20. decembra 2011, odborno-konzultačný seminár k zákonu č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov zo závislej činnosti, zmenený a doplnený novelami a aktuálnými zmenami k 1.1.2011. Účastníkmi seminára v rámci diskusie je možné predkladanie konkrétnych problémov v tejto oblasti, pri ktorých budú určené praktické spôsoby riešenia.

Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR

29.11.2010

V dňoch 6. - 7. decembra 2010 sa v hoteli Sitno, vo Vyhniach uskutoční pracovné rokovanie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. V programe pracovného rokovania sú správy o činnosti prezidenta ZHK SR, o činnosti regionálnych sekcií, legislatívno-právnej komisie, ekonomickej komisie, kontrolnej komisie,  príprava návrhu zákona o kontrole v územnej samospráve, vyhodnotenie vzdelávacej činnosti, rozpočet ZHK SR na ďalšie obdobie, správa o hospodárení a členskej základni ZHK SR.

Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení

18.11.2010

AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, pripravila odborno konzultačný seminár na tému "Požiadavky na prevádzku predškolských a školských zariadení v zmysle platných legislatívnych úprav na ochranu verejného zdravia". Seminár bude zameraný aj na konkrétne opatrenia súvisiace s prevenciou a výskytom ochorení v predškolských a školských zariadeniach. Predstavený a odovzdaný bude školiaci program zameraný na údržbu prostredia v školách, dostupný len vo vybraných regiónoch.

Ponuka vzdelávacích podujatí.

18.11.2010

 

Agentúra J & T Manažment, vypracovala pre Vás v spolupráci s renomovanými lektormi programy školení na december 2010 a január 2011. Ako sa lektori vyjadrili, budú to dôležité a aktuálne informácie.
Dovoľujeme si Vám preto ponúknuť možnosť zúčastniť sa týchto školení a zasielame Vám prehľad všetkých podujatí so stručnými informáciami. Na každý program máme vypracované pozvánky, ktoré Vám postupne budeme tiež posielať.

Ocenenie za dlhoročnú spoluprácu v územnej samospráve.

10.11.2010

V hoteli Patria v dňoch 2. - 3. novembra 2010 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Rady ZMOS, na  ktorom dominovali aktuálne témy vo vzťahu k návrhu štátneho rozpočtu, otázkam dofinancovania dane z pridanej hodnoty a ďalšie vybrané témy. Súčasťou 21. zasadnutia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení pri príležitosti 20. výročia ZMOS. Medzi oceneními profesnými združeniami v územnej samospráve bolo zastúpené Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, prezidentom ZHK SR, Ing. Ĺudovítom Budzákom, ktorý prevzal z rúk úradujúceho predsedu ZMOS, Michala Sýkoru, pamätnú plaketu za dlhoročnú spoluprácu v samospráve. 

Postavenie a základné úlohy miestnych samospráv v podmienkach verejnej správy na Slovensku

2.11.2010

Jednodňové školenie DANIELSON CONSULTING na tému "Postavenie a základné úlohy miestnych samospráv v podmienkach verejnej správy na Slovensku je ponúknuté hlavným kontrolórom miest a obcí 11.11.2010 v Trenčíne, 16.11.2010 v Banskej Bystrici a 18.11.2010 v Košiciach. Školenie ma prispieť k aktualizácií a kompletizácií povinnej dokumentácie obcí, v zmysle poslených novelizácií zákonov.

VYBRANÉ OTÁZKY KONTROLNEJ PRÁCE

25.10.2010

 

V mesiaci november 2010, pripravila AGENTÚRA J&T MANAŽMENT, súbor odborných seminárov k vybraným otázkam kontrolnej práce. Rozsah problematiky od základných zásad vedenia účtovnej dokumentácie, cez kontrolu dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia, správu majetku, až po zákon o finančnej kontrole a vnútornomo audite. Jednotlivé odborné semináre a prihlášky sú prílohou tohoto oznamu.

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.

14.10.2010

V dňoch 22. až 24. novembra 2010 sa bude konať na hoteli Permon, na Podbanskom, Odborná konferencia pra hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorú organizuje Asociácia vzdelávania samosprávy a Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Program odbornej konferencie má zabezpečiť aktualizáciu problematiky vybavovania sťažností a petícií, kontroly hospodárenia v rozpočtových organizáciách, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a iné legislatívne zmeny.