logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2019

Verejné obstarávanie od 1.1.2020

27.12.2019

Spoločnosť Verlag Dashöfer organizuje školenie o verejnom obstarávaní, v sídle spoločnosti Železničiarska 13, Bratislava, dňa 4.2.2020, ktoré v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Približuje nové úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2020). https://www.eseminare.sk/verejne-obstaravanie-od-1-1-2020-productsem797/

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

20.12.2019

Ticho klope na dvere vianočný čas, čas radosti, čas našich očakávaní a nádejí. Zavládne očarujúca atmosféra vianočného stola z vôňami medovníkov, škorice a iných dobrôt. Svetlo vianočného stromčeka, vyzdobených príbytkov a nadchádzajúci vianočný pokoj v nás vzbudzuje príjemné pocity a navodzuje sviatočnú atmosféru. Všetci sa snažíme, aby štedrovečerný večer bol krásny, príjemný a aby krásne a pokojné boli i sviatočné dni tohoto roku.  Čas vianoc v nás prebúdza naše najlepšie vlastnosti a predsavzatia, je pre každého z nás niečím magickým a tajomným, otvárajú sa nám srdcia a opäť máme k sebe o niečo bližšie. Cítime a uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a solidarity. Vianoce v nás vyvolávajú aj spomienky na našich blízkych, na ktorých v týchto dňoch intenzívnejšie myslíme.

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom a priaznivcom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2020.

 

 

 

 

 

 

Zrozumiteľný rozpočet a dôveryhodné financovanie

12.12.2019

Workshop, ktorý sa uskutoční 16. 12. 2019 v Trenčíne, so zameraním na problematiku participatívneho rozpočtovania v samosprávach,  organizované  Združením  miest  a obcí  Slovenska  v  spolupráci  s  Inštitútom  hospodárskej  politiky ,  je  vstupom  do  aj problematiky  smart  z  hľadiska  poslania  a  filozovie pre potreby miest a obcí. Diskusia s primátormi,  starostami  a  odborníkmi  z  komunálnej politiky sa uskutoční v čase, kedy samosprávy pripravujú rozpočty pre budúci rok 2020.  Podujatie  je  realizované  v  rámci národného  projektu  s  podporou  Európskeho  sociálneho  fondu  v  rámci  Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

 

 

 

Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax

10.12.2019

 

3. decembra 2019, v Bešeňovej, Združenie miest a obcí Slovenska, v rámci seminára na tému Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax, ku ktorej spracovalo analýzu podpory nájomného bývania na Slovensku, predstavilo účastníkom zmapovanie súčasného stavu, definovanie možností na podporu a rozvoj nájomného bývania a tiež predstavenie príkladov dobrej praxe z prostredia miest a obcí. Dokument reaguje na dlhodobý vývoj a tiež formuluje východiská na podporu nájomného bývania z hľadiska ekonomických možností, spoločenských prínosov a nových trendov.

 

ZMOS pripravuje analýzu zameranú na bezpečnú samosprávu

30.11.2019

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu zameranú na pomerne širokú problematiku bezpečnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-zameranu-na-bezpecnu-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Skúma postoje samospráv k cestovnému ruchu a eurofondom. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredí na postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k cestovnému ruchu. Tiež sa bude zaujímať o spoluprácu komunálu so samosprávnymi krajmi pri nastavovaní pravidiel pre spoločné čerpanie eurofondov. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-cestovnemu-ruchu-a-eurofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÁHRADNÝ TERMÍN KONANIA XXII. snemu ZHK SR

19.11.2019

Vzhľadom na nadmerné pracovné vyťaženie našich členov, kontrolórov miest a obcí,  a vysokého počtu ospravedlnených sa z účasti na sneme, bol navrhnutý náhradný termín uskutočnenia XXII. snemu ZHK SR najneskôr v prvom polroku 2020, z dôvodu zabezpečenia maximálnej účasti členov. Dôvodom je zároveň skompletizovanie stanov združenia s ostatnými internými predpismi s požiadavkami sekcií, ktoré boli predložené k materiálu dodatočne.  

XXII. snem ZHK SR v dňoch 25. - 26. novembra 2019 v Levoči

23.10.2019

Účastníkov XXII. snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, bude v dňoch 25. - 26. novembra 2019 hostiť mesto Levoča. Snem sa uskutoční v Kongresovej sále v priestoroch Mestského divadla Levoča. Zmeny v posledných rokoch zasiahli aj do činnosti združenia, ktoré bude na pracovnom sneme riešiť vplyv prijatej legislatívy do stanov a vnútorných predpisov združenia. Druhý deň snemovania je venovaný vzdelávaniu a zvyšovaniu odbornej úrovne hlavných kontrolórov obcí. Garantom príprav a priebehu snemu je Tatransko-spišská a Ľubovniansko-magurská regionálna sekcia ZHK SR, v ktorých regióne sa historické mesto Levoča nachádza. V prílohe nájdete pozvánku na XXII. snem ZHK SR, prihlášku účastníka snemu a organizačné pokyny.

 

Pracovné zasadnutie Predsedníctva ZHK SR v Levoči

18.10.2019

Predsedníctvo ZHK SR sa zišlo 11. októbra 2019, na pracovnom rokovaní v Levoči. Prerokovalo pripomienky regionálnych sekcií Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí k interným predpisom a určilo miesto a čas konania XXII. snemu ZHK SR. Ten sa uskutoční 25. a 26. novembra v Levoči, v Konferenčnej sále Mestského divadla mesta Levoča. 

Školenie o verejnom obstarávaní

7.10.2019

Školenie sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 (pondelok) od 13:00 do 15:00 v budove Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, Komenského 48, v zasadačke na prízemí. Školenie je zamerané na praktické skúsenosti so zákonom o verejnom obstarávaní, v rámci neho sa otvorí aj diskusia, ktorá dá priestor pre zodpovedanie akýchkoľvek iných otázok z oblasti verejného obstarávania.

Výberové konanie na funkciu kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

4.10.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo podľa § 14 ods. 2 písm. c) a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými úlohami kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) je kontrolovať hospodárenie agentúry, vyjadrovať sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry pred jej predložením výkonnej rade agentúry, vyjadrovať sa k účtovnej závierke pred jej predložením výkonnej rade agentúry, podávať predsedovi výkonnej rady agentúry návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.

V tejto súvislosti Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o uvedenom výberovom konaní a odporúča možnosť členom a spolupracovníkom ZHK SR, ktorí by spĺňali predpoklady, uchádzať sa o uvedenú funkciu. Termín na zaslanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15. októbra 2019. https://www.minedu.sk/14-juna-2019-msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-kontrolora-slovenskej-akreditacnej-agentury-pre-vysoke-skolstvo-so-sidlom-v-bratislave-vk-42019-saavs/​