logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Archív z roku 2015

VESELÉ VIANOCE

18.12.2015

Predsedníctvo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, želá svojim členom, spokojné prežitie vianočných sviatkov, šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2016.

 


Workshop - vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty - NKÚ SR

14.12.2015
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zorganizoval 10. decembra 2015, na svojom úrade Workshop na tému vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo  vlastníctve slovenských miest a obcí, aj za účasti zástupcov ZHK SR, Ing. Ľ. Budzáka, Ing. J. Sandtnerovej a Ing. M. Brillu. Obnova a rozšírenie bývania vo verejnom vlastníctve je celospoločensky významnou témou, dotýkajúcou sa nielen zlepšovania kvality života obcanov Slovenskej republiky, ale aj oblasti mediálne propagovanej korupcie pri prideľovaní nájomných bytov. Kedže z verejných zdrojov sú do obnovy bývania investované vysoké financné prostriedky, považoval Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za potrebné zhodnotit nielen priebeh výstavby, či kúpy, ale aj následné využívanie bytových domov a nájomných bytov.     

ODMEŇOVANIE V OBECNEJ SAMOSPRÁVE

20.11.2015

RVC združenie obcí, so sídlom v Štrbe, pripravilo odborný seminár na tému "Záver roka 2015 a odmeňovanie v obecnej samospráve", ktorý sa bude konať 14. decembra 2015 na Mestskom úrade Poprad v malej zasadačke so začiatkom o 9.00 hodine. Cieľovou skupinou tohoto semináru sú starostovia, hlavní kontrolóri, prednostovia a personalisti. Lektorom semináru je JUDr. J. Tekeli, PhD., ktorý bude klásť dôraz na otázky účastníkov, stanoviská prokuratúry, usmernenia ministerstiev a súdne rozhodnutia.  

Novela zákona o archívoch a registratúrach

16.11.2015

AC Vzdelávacia agentúra vo Zvolene pripravila na 15. decembra 2015 seminár "NOVELA ZÁKONA O ARCHÍVOCH A REGISTRATÚRACH", ktorého cieľom je poskytnutie aktuálnych informácií o povinnostiach právnických a fyzických osôb vo vzťahu k dokumentom, návod, ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci s dokumentmi v súlade s platnou legislatívou a ako predísť sankčnému postihu za neplnenie povinnosti stanovených zákonom. Seminár sa koná v priestoroch Divadelnej reštaurácií vo Zvolene.

25. výročie založenia ZMOS

4.11.2015

2. novembra 2015 – Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 29. októbra usporiadalo slávnostný galavečer.  Súčasťou  osláv 25. výročia založenia ZMOS bolo za účasti vzácnych hostí aj udeľovanie ocenení.  Slávnostného  galavečera  sa  zúčastnili  hostia  z  prostredia  miestnej  územnej  samosprávy, strategickí partneri ZMOS, spolupracujúce organizácie, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, ale aj zahraniční hostia. Pracovný  program  dovolil prijať pozvanie aj exprezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, bývalej premiérke Ivete Radičovej  a  niekdajším  predsedom  Národnej  rady  SR,  konkrétne  Františkovi Mikloškovi, Jozefovi Migašovi a Pavlovi Paškovi. Medzi pozvanými bol aj prezident ZHK SR, Ľudovít Budzák, ktorý prevzal aj ocenenie ZMOS za dlhoročnú spoluprácu medzi združeniami v územnej samospráve. 

Výkon kontroly hlavného kontrolóra obce

28.10.2015

Wolters Kluwer pozýva hlavných kontrolórov v obciach, ale aj ich odborných zamestnancov, a ďalej zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií a ostatné subjekty verejnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite na odborný seminár "Výkon kontroly hlavného kontrolóra obce a VÚC podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite", ktorý sa uskutoční 23. novembra 2015 v Bratislave. Nový zákon o finančnej kontrole a audite nadobudne účinnosť dňom od 1.januára 2016. Seminár je zameraný na rozbor právnej úpravy nového systému vnútornej kontroly a auditu v prostredí verejnej správy, pri dodržiavaní základných princípov kontrolného systému COSO, prevzatých aj v novej právnej úprave.

VÝKON KONTROLY HLAVNÉHO KONTROLÓRA PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O FINANČNEJ KONTROLE A AUDITE

28.9.2015

Regionálne vzdelávacie centrum Štrba pripravilo školenie pre hlavných kontrolórov obce s témou "Výkon kontroly hlavného kontrolóra podľa nového zákona o finančnej kontrole a audite", ktoré sa uskutoční na Mestskom úrade Poprad, v malej zasadačke 12. októbra 2015, so začiatkom o 9.00 hod.. Lektorom školenia je JUDr. Jozef Tekeli, PhD., člen združenia a autor odborných článkov a kníh z oblasti kontroly v obecnej samospráve.

Konferencia Národného projektu : ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NKÚ SR

24.9.2015

Na pozvanie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Karola Mitríka, sa zúčastnil prezident Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky, Ľudovít Budzák, konferencie Národného projektu: Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR, ktorá bola poriadaná 24. septembra 2015 v Bratislave, pri príležitosti ukončenia tohto projektu, realizovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výstupy projektu zabezpečia väčšiu interakciu miedzi NKÚ SR a verejnosťou. 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO

22.9.2015

AC vzdelávacia agentúra Zvolen pozýva na odborno-konzultačný seminár, ktorý sa bude konať vo Zvolene, v Divadelnej reštaurácií, 15. októbra 2015. Tento seminár je určený všetkým zamestnancom verejných obstarávateľov, obstarávateľom a osobám podľa § 7 zákona o VO, ktorí pripravujú a realizujú proces verejného obstarávania, ćalej pre kontrolórov, ako aj pre záujemcov a uchádzaþov, ktorí sa podieľajú na vyhotovení ponuky a chcú obchodovať na elektronickom trhovisku. Cieľom je oboznámiť účastníkov s povinnosťou realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska, ktorá vznikla pre vybrané subjekty a komodity od 1.3.2015; dozviete sa o prvých skúsenostiach z jeho reálnych procesov a ako touto formou riadne, kvalitne a efektívne zrealizovať VO.

ODBORNÁ KONFERENCIA HLAVNÝCH KONTROLÓROV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY

15.9.2015

V dňoch 9. - 11. novembra 2015 sa uskutoční pravidelná Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, v hoteli GRAND PERMON na Podbanskom. Témami konferencie budú - rozpočtové hospodárenie obce - ekonomické minimum hlavného kontrolóra obce, nový zákon o finančnej kontrole, poradný hlas hlavného kontrolóra obce, zverejňovanie informácií v podmienkach samosprávy.