logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Publikácie

Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve

Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková
ISBN:
978-80-8168-599-6
Počet strán:
392
Typ publikácie:
praktická príručka
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
Wolters Kluwer
Dátum vydania:
2/2017
Cena:
17,90€ s DPH

Objednajte si publikáciu elektronicky:
Kúpiť publikáciu na eshope avs-rvc.sk

 

Alebo si stiahnite objednávkový formulár a odošlite ho na avs@avs-rvc.sk
Objednávkový pdf formulár na stiahnutie

Obsah:


Monografia „Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve“ reflektuje potrebu hlavných kontrolórov mať k dispozícii kvalitnú praktickú príručku, ktorá by obsahovala jednoduchý postup pri vykonávaní jednotlivých kontrol, metodiku kontrolnej činnosti a zrozumiteľný návod na správnu aplikáciu právnych predpisov.


Ing. Ingrid Konečná Veverková, autorka publikácie, sa snažila pri písaní publikácie začleniť do jej obsahu všetky potrebné informácie. Výsledkom je monografia, ktorá obsahuje dôležité informácie z oblastí, ktoré kontrolóri najčastejšie potrebujú pri vykonávaní jednotlivých kontrol. Prehľadná teoretická časť publikácie je doplnená množstvom príkladov, otázok a odpovedí, ale aj modelovými príkladmi a vzormi dokumentov, ktoré sú využiteľné v praxi.


Formu spracovania publikácie a jej praktické zameranie ocenia pri svojej náročnej práci predovšetkým hlavní kontrolóri, vhodná je však aj pre zamestnancov samosprávy, ktorí sú kontrolovaní.

Záverečný účet obce a vyššieho územného celku

Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková
ISBN:
978-80-8168-571-2
Počet strán:
152
Typ publikácie:
praktická príručka
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
Wolters Kluwer
Dátum vydania:
1/2017
Cena:
10,60€ s DPH

Objednajte si publikáciu elektronicky:
Kúpiť publikáciu na eshope avs-rvc.sk


Alebo si stiahnite objednávkový formulár a odošlite ho na avs@avs-rvc.sk
Objednávkový pdf formulár na stiahnutie

Obsah:


Publikácia „Záverečný účet obce a vyššieho územného celku“ je praktickou pomôckou na zvládnutie náročného procesu zostavenia záverečného účtu v subjektoch územnej samosprávy. Autorka publikácie veľmi vydareným spôsobom zrealizovala svoj zámer a pripravila komplexné dielko, do ktorého zakomponovala všetky potrebné informácie súvisiace so záverečným účtom. Zvolila si pritom zrozumiteľnú a používateľsky komfortnú formu, ktorá umožní čitateľovi jednoduchšie sa orientovať v jednotlivých kapitolách. Na stránkach publikácie nájdu čitatelia dôležité informácie z rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, účtovníctva a rozpočtovníctva, množstvo príkladov a návrhov riešení praktických situácií, príklady účtovania prípadov súvisiacich so záverečným účtom, ako aj odporúčané vzory záverečného účtu a odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.


Forma spracovania publikácie, jej komplexnosť a renomé autorky, ktorá je naslovovzatá odborníčka v danej oblasti, predurčujú tejto publikácii stať sa vítanou pomôckou pri zostavení záverečného účtu, jedného z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach územnej samosprávy spracúvajú. Publikáciu preto ocenia nielen tvorcovia záverečných účtov, hlavní kontrolóri, ale všetci kompetentní zamestnanci obcí a VÚC.

Kontrola v samospráve

Cena:
15€ s DPH

Momentálne nedostupné

Obsah:

 • História vzniku ZHK SR
 • Zoznam právnych predpisov súvisiacich s kontrolou v územnej samospráve
 • Rozsah kontrolnej činnosti v územnej samospráve a povinnosti hlavného kontrolóra
 • Kontroly
  • Kontrola vedenia účtovníctva
  • Systém a realizácia finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy
  • Rozpočet obce - finančný nástroj hospodárenia obce
  • Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
 • Stanoviská hlavného kontrolóra
  • Stanovisko návrhu rozpočtu obce
  • Stanovisko k záverečnému účtu obce
 • Vzory pre hlavného kontrolóra
 • Metodické usmernenia ministerstiev SR
Doporučená literatúra:

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti

Autor:
Jozef Tekeli
ISBN:
978-80-8168-336-7
Počet strán:
248
Typ publikácie:
monografia
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
Wolters Kluwer
Dátum vydania:
1/2016
Cena:
12,50€ s DPH

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. vo svojom diele abstrahuje od všeobecných popisných informácií a prináša čitateľom vlastné hodnotiace závery na oblasti kompetenčného práva, ktoré sa v procese doterajšieho štvrťstoročného vývoja komunálneho práva prejavili ako interpretačne a aplikačne sporné.


Publikácia je určená pre všetkých, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti verejnej správy, ale aj pre tých, ktorí sa zaoberajú problematikou správneho práva.


Z recenzných posudkov: „Monografia je pozoruhodná svojou prehľadnosťou, odbornosťou a zároveň zrozumiteľnosťou pre široký čitateľský okruh, čo vyplýva z autorskej zrelosti, praxe v obecnej samospráve a vysokoškolskej pedagogickej činnosti autora.“ doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.


„Téma a štruktúra diela je jedinečná, pretože v monografickej spisbe nejestvuje takto spracované dielo na uvedenú problematiku.“ JUDr. Ondrej Hvišč, PhD.

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková
ISBN:
978-80-8168-166-0
Počet strán:
320
Typ publikácie:
monografia
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
Wolters Kluwer
Dátum vydania:
2/2015
Cena:
14,70€ s DPH

Druhé aktualizované vydanie publikácie Ekonomické minimum hlavného kontrolóra prichádza na knižný trh z dôvodu viacerých noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti s uvedenými novelami bolo aktualizované vydanie doplnené o nové poznatky z praxe. Publikácia sebe spája cenný mix najdôležitejších poznatkov, praktických príkladov, návodov na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie potrebujú. Zdieľané informácie sú o to cennejšie, že ich prináša hlavná kontrolórka Ing. Ingrid Konečná Veverková, odborníčka, ktorá prostredníctvom tejto publikácie odovzdáva hlavným kontrolórom vedomosti, skúsenosti a znalosti, nadobudnuté počas svojej dlhoročnej praxe. Kniha je určená špeciálne pre hlavných kontrolórov miest a obcí a pomôže im zorientovať sa v špecifickej odbornej problematike súvisiacej nielen s kontrolou územnej samosprávy, ale aj s jej fungovaním, riadením a financovaním.

Kontrola v obecnej samospráve

Autori:
Jozef Tekeli, Marián Hoffmann

Konflikt záujmov vo verejnej samospráve

Autor:
Jozef Tekeli
ISBN:
978-80-8152-130-0
Počet strán:
182
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
UPJŠ v Košiciach
Dátum vydania:
3/2014
Cena:
22,94€ s DPH
Cena v eshope:
20,64€ s DPH
Zľava:
10%

Predložený titul analyzuje hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu inštitútu konfliktu záujmov vo verejnej správe.


Jedná sa o spracovanie ojedinele sa vyskytujúcej témy vo vedeckej i odbornej literatúre v rámci odvetvia správneho práva.


Rovnako vysokoškolská literatúra v odbore Správne právo doposiaľ obchádzala dôslednejšie spracovanie témy rozporu záujmov vo verejnej správe. Ochrana verejného záujmu sa už dlhšie obdobie presadzuje dokonca ako objekt záujmu širšej občianskej spoločnosti a čoraz častejšie sa stáva predmetom rozhodovacej činnosti orgánov súdneho typu. Predovšetkým v rámci dynamicky sa formujúceho Informačného práva ako pododvetvia Správneho práva nadobúda rozhodujúci význam jeden z prostriedkov legality vo verejnej správe, a to tzv. oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov.


Tento prostriedok kontroly nad fungovaním verejnej správy sa od októbra 2004, teda v priebehu niekoľkých rokov, stal aj dôležitou súčasťou judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Z uvedených dôvodov má toto dielo ambíciu stať sa vhodnou odporúčanou literatúrou k povinnému predmetu Správne právo.

Ekonomické minimum hlavného kontrolóra

Autor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková
ISBN:
978-80-8078-678-6
Počet strán:
280
Typ publikácie:
monografia
Väzba:
mäkká (brožovaná)
Vydávateľ:
Iura Edition spol s r.o.
Dátum vydania:
11/2013
Cena:
13,70€ s DPH

Publikácia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra v sebe spája cenný mix najdôležitejších poznatkov, praktických príkladov, návodov na správnu aplikáciu právnych predpisov, upozornení a odporúčaní, ktoré hlavní kontrolóri pri svojej kontrolnej činnosti najčastejšie potrebujú. Zdieľané informácie sú o to cennejšie, že ich prináša hlavná kontrolórka Ing. Ingrid Veverková, odborníčka, ktorá prostredníctvom tejto publikácie odovzdáva hlavným kontrolórom vedomosti, skúsenosti a znalosti, nadobudnuté počas svojej dlhoročnej praxe. Nový titul, určený špeciálne pre hlavných kontrolórov miest a obcí, rozširuje portfólio praktických odborných publikácií vydavateľstva Iura Edition, spol. s r. o.

Zákon o obecnom zriadení - Komentár

Autori:
Jozef Tekeli, Marián Hoffmann
ISBN:
978-80-8168-034-2
Počet strán:
776
Typ publikácie:
komentár
Väzba:
tvrdá
Vydávateľ:
Wolters Kluwer
Dátum vydania:
4/2014
Cena:
51,90€ s DPH

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry publikácia obsahujúca podrobný komentár s judikatúrou k tomuto zákonu už dlhšiu dobu absentovala, preto sa autori rozhodli poňať jej spracovanie veľmi detailne. Výsledkom ich práce je dielo, ktoré má ambíciu stať sa dôležitou pomôckou pri praktickej aplikácii zákona o obecnom zriadení. Autori doplnili vlastný komentár jednotlivých ustanovení zákona o právne vety súdnych rozhodnutí a z dôvodu blízkosti právnej úpravy poukazujú na viacerých miestach aj na situáciu v Českej republike. Autormi publikácie sú JUDr. Jozef Tekeli, PhD. a JUDr. Marian Hoffmann, PhD., ktorí dôkladne poznajú problémy územnej samosprávy, čo prezentujú týmto precízne spracovaným dielom. Publikácia je určená predstaviteľom samosprávy a jej zamestnancom, ako aj odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s obecnou samosprávou.

Miestna samospráva - Základné princípy fungovania II.

Autori:
Mgr. L. Briestenský, Ing. E. Balážová, Ing. O. Hospodárová, Ing. I. Veverková, Ing. I. Kružliaková, JUDr. H. Spišiaková
ISBN:
978-80-89703-07-4
Počet strán:
243
Typ publikácie:
komentár
Väzba:
tvrdá
Vydávateľ:
Asociácia vzdelávania samosprávy
Dátum vydania:
11/2014
Cena:
8,50€ s DPH

Našou ambíciou je, aby publikácia slúžila ako pomôcka novozvoleným starostom/primátorom, poslancom obecných/mestských zastupiteľstiev, súčasne však aj skúsenejším ľuďom v miestnej samospráve, zamestnancom obcí/miest, hlavným kontrolórom ako pružná navigácia vo vybraných odborných témach. Výber čiastkových tém vychádza z konkrétnych skúseností a potrieb obecných samospráv a z poznatkov autorov z ich konzultačnej činnosti. Autori sú odborníci s praktickými skúsenosťami v danej problematike a súčasne i lektori spolupracujúci s Regionálnymi vzdelávacími centrami ako odborníci z praxe.


1. Vybrané témy zo Zákona o obecnom zriadení

2. Osobitosti pracovnoprávnych vzťahov v obecnej samospráve

3. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Mgr. Ladislav Briestenský

4. Rozpočet obce (členenie, zásady tvorby rozpočtu, rozpočtový proces , rozpočtové provizórium a i.) Ing. Eva Balážová

5. Poskytovanie transferov z rozpočtu obce (dotácie, návratné finančné výpomoci a finančné príspevky) Ing. Oxana Hospodárová

6. Voľba hlavného kontrolóra Ing. Ingrid Veverková

7. Sociálne služby v obci (základné pojmy a legislatíva, príklady z praxe, príslušné inštitúcie) PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

8. Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková