logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Volebný poriadok

Volebný poriadok do orgánov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR

čl. I - Základné ustanovenia

 1. Voľby do orgánov Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ďalej len ZHK SR) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
 2. Právo voliť a byť volený do orgánov ZHK SR majú len riadni členovia ZHK SR.
 3. Právo voliť a byť volený nemajú tí členovia ZHK SR, ktorých členstvo vzniklo v zmysle ustanovenia čl. VI. ods. 4 stanov ZHK SR (čestný člen).
 4. Volebný poriadok sa vzťahuje na voľbu týchto orgánov ZHK SR:
  1. predsedníctvo ZHK SR (ďalej aj P-ZHK SR),
  2. prezident ZHK SR,
  3. kontrolná komisia ZHK SR (ďalej aj KK),
  4. predseda kontrolnej komisie.
 5. Dĺžku funkčného obdobia volených orgánov určujú stanovy ZHK SR.

čl. II - Volebné orgány

 1. Voľby do orgánov ZHK SR riadi volebná komisia, ktorá pozostáva minimálne z troch členov.
 2. Členmi volebnej komisie môžu byť len riadni členovia ZHK SR.
 3. Členov volebnej komisie pre voľbu do orgánov ZHK SR navrhuje predsedníctvo ZHK SR a schvaľuje snem ZHK SR.
 4. Na schválenie členov volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov ZHK SR prítomných na sneme.
 5. Volebná komisia ustanovuje zo svojich radov predsedu väčšinou hlasov.

čl. III - Voľba a odvolávanie členov predsedníctva ZHK SR

 1. Počet členov P-ZHK SR určujú stanovy ZHK SR a snem ZHK SR.
 2. Kandidátom a po zvolení členom predsedníctva ZHK SR  môže byť len riadny člen ZHK SR.
 3. Voľba člena P-ZHK SR za regionálnu sekciu sa vykoná v každej RS hlasovaním členov príslušnej RS vopred schváleným spôsobom. Snem potvrdí uznesením voľby členov P-ZHK SR v RS a vyhlási zloženie predsedníctva ZHK SR na nové funkčné obdobie.
 4. Každá regionálna sekcia ZHK SR (ďalej aj „RS“) si na prvom zasadaní po sneme ZHK SR zvolí nadpolovičnou väčšinou hlasov členov RS zástupcu za člena P-ZHK SR, ktorý sa bude zúčastňovať zasadnutia predsedníctva v odôvodnenej neprítomnosti riadneho člena P-ZHK SR za RS. Tento zástupca má na zasadaní P-ZHK SR práva a povinnosti riadneho člena P-ZHK SR.
 5. Výkon funkcie člena P-ZHK SR pred uplynutím funkčného obdobia môže skončiť z dôvodov:
  1. vzdania sa funkcie, písomne doručeným prezidentovi ZHK SR,
  2. odvolaním z funkcie,
  3. úmrtím.
 6. Návrh na odvolanie člena P-ZHK SR môže písomne podať vedúci RS, ktorú člen zastupuje po prerokovaní v RS a schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov v RS, alebo ktorýkoľvek člen P-ZHK SR. Návrh na odvolanie z dôvodu zániku členstva v ZHK SR  môže podať vedúci RS aj bez schválenia v RS. Návrh na odvolanie člena P-ZHK SR musí byť riadne zdôvodnený a musí obsahovať konkrétne dôvody na odvolanie.
 7. O odvolaní z funkcie člena P-ZHK SR rozhoduje predsedníctvo ZHK SR uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou všetkých členov P-ZHK SR.
 8. Na uvoľnenú funkciu člena P-ZHK SR kooptuje predsedníctvo náhradníka zvoleného príslušnou RS väčšinou hlasov jej členov.

Čl. IV - Voľba a odvolanie prezidenta ZHK SR

 1. Prezident ZHK SR je volený členmi ZHK SR prítomnými na sneme (voličmi) priamou voľbou.
 2. P-ZHK SR po svojom zvolení na prvom pracovnom zasadnutí zostaví kandidátku na voľbu prezidenta ZHK SR a oznámi ju snemu.  Kandidáta na prezidenta ZHK SR môže až do začatia voľby prezidenta navrhnúť každý riadny člen ZHK SR priamo na zasadnutí snemu.
 3. Kandidáti navrhnutí členmi na sneme spolu s kandidátmi navrhnutými P-ZHK SR predstavujú kandidátnu listinu pre voľbu prezidenta ZHK SR. Pred uskutočnením volieb predseda volebnej komisie oboznámi prítomných členov ZHK SR s kandidátnou listinou na prezidenta, zabezpečí distribúciu hlasovacích lístkov a vysvetlí spôsob hlasovania.
 4. Voľba prezidenta ZHK SR sa vykoná tajným hlasovaním účastníkov snemu, pričom zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných účastníkov snemu. Ak ani jeden z kandidátov nezískal takúto väčšinu, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najvyšší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Predseda volebnej komisie zverejní výsledok volieb prezidenta ZHK SR a snem potvrdí zvolenie prezidenta uznesením. Zvolenie kandidáta navrhnutého z pléna za prezidenta ZHK SR má za následok, že člen P-ZHK SR zvolený v RS novozvoleného prezidenta prestáva byť členom P-ZHK a stáva sa zástupcom člena P-ZHK (čl. III ods.4).
 5. Návrh na odvolanie prezidenta ZHK SR pred uplynutím funkčného obdobia môže podať písomne ktorákoľvek RS uznesením nadpolovičnej väčšiny jej všetkých členov, alebo ktorýkoľvek člen P-ZHK SR.
 6. Návrh na odvolanie prezidenta ZHK SR pred uplynutím funkčného obdobia musí byť riadne zdôvodnený, pričom dôvodom na jeho odvolanie je najmä:
  1. zanedbávanie výkonu funkcie po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov,
  2. hrubé porušenie Stanov ZHK SR a interných noriem ZHK SR,
  3. nezvolanie P-ZHK SR po dobu dlhšiu ako 4 mesiace.


O odvolaní prezidenta rozhoduje P-ZHK SR uznesením prijatým 3/5 väčšinou všetkých členov P-ZHK SR.

 1. Ak sa uvolní funkcia prezidenta ZHK SR pred uplynutím funkčného obdobia, P-ZHK SR poverí výkonom funkcie v súlade so stanovami ZHK SR člena P-ZHK SR, zvoleného nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov.

Čl. V - Voľba a odvolávanie členov kontrolnej komisie ZHK SR

 1. KK ZHK SR má minimálne troch členov, ktorých volí z riadnych členov ZHK SR snem na celé funkčné obdobie.
 2. Kandidátku pre voľby do KK pripravuje P-ZHK SR na základe návrhov jednotlivých RS. Kandidátku možno doplniť priamo na zasadnutí snemu ZHK SR návrhom ktoréhokoľvek riadneho člena ZHK SR.
 3. Za členov KK ZHK SR sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Náhradníkom je ďalší kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov.
 4. Písomný návrh na odvolanie člena KK pred uplynutím funkčného obdobia môže podať ktorákoľvek RS alebo člen predsedníctva P-ZHK SR. Návrh na odvolanie musí byť riadne zdôvodnený, pričom musí obsahovať konkrétne dôvody na odvolanie.
 5. O odvolaní z funkcie člena KK rozhoduje predsedníctvo ZHK SR uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.
 6. Na uvoľnenú funkciu člena KK pred uplynutím funkčného obdobia kooptuje KK náhradníka z najvyšším počtom získaných hlasov.

Čl. VI - Voľba a odvolanie predsedu kontrolnej komisie ZHK SR

 1. Predsedu KK ZHK SR volia do funkcie na svojom prvom pracovnom zasadnutí členovia KK ZHK SR zo svojich radov spravidla na celé funkčné obdobie.
 2. Predseda je zvolený, ak dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov KK ZHK.SR Poverený člen KK ZHK SR zverejní výsledok volieb predsedu a oznámi ho P-ZHK SR.
 3. Predsedu KK odvoláva na návrh ktoréhokoľvek jej člena KK nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Návrh na odvolanie musí byť písomný a riadne zdôvodnený, pričom musí obsahovať konkrétne dôvody na odvolanie.
 4. Po odvolaní alebo skončení výkonu funkcie predsedu KK ZHK SR sa vykoná nová voľba podľa pravidla v ods. 2.

Čl. VII - Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. O výsledkoch volieb podľa čl. III, IV a V vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie.
 2. O výsledkoch volieb podľa čl. VI vyhotoví kontrolná komisia písomný záznam v zápisnici z pracovného zasadnutia.
 3. Výsledky volieb sa archivujú po dobu stanovenú Registratúrnym poriadkom.
 4. Tento volebný poriadok je úplným znením Volebného poriadku do orgánov ZHK SR schváleného uznesením snemu ZHK SR zo dňa 12.4.1995 a jeho zmien schválených snemom zo dňa 4.6.1998, 30.5.2000 a 9.6.2005.
 5. Volebný poriadok v tomto znení je platný od jeho schválenia a účinný od 10.6.2005.