logo
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

Vznik združenia

Z histórie a vzniku združenia

Ustanovujúci snem ZHK sa konal dňa 22.9.1992 v Banskej Bystrici. Na tomto sneme sa zišlo 122 hlavných kontrolórov miest a obcí SR.


Spolupráca hlavných kontrolórov miest a obcí do tohto termínu bola viac - menej sporadická a vychádzala z osobných kontaktov a individuálnej iniciatívy hlavných kontrolórov najmä vo väčších obciach a mestách podľa jednotlivých regiónov. Najväčšou takouto akciou do ustanovujúceho snemu bolo stretnutie z iniciatívy hlavného kontrolóra Bratislavy RNDr. Ladislava Záhumenského, ktoré sa uskutočnilo v roku 1991 v Poprade a v Bratislave. Na týchto stretnutiach sa zúčastnilo okolo sedemdesiat hlavných kontrolórov miest a obcí. RNDr. Záhumenský bol iniciátorom myšlienky založenia združenia hlavných kontrolórov (ďalej ZHK), ku ktorému sa následne pripojili aj ďalší hlavní kontrolóri z väčších miest a obcí z celej republiky. Boli to :


RNDr. Ladislav Záhumenský - Bratislava, Ing. Ladislav Fúska - Nitra, Ing. Pavol Spišiak - Banská Bystrica, Ing. Richard Hojer - Košice, Ing. Mária Tedlová - Malacky , Ing. Marta Tóthová - Trenčín , Ing. Jozef Sloviak - Žilina, Ing. Mária Čenščáková - Poprad, Ing. Jozef Kukučka - Žiar nad Hronom, Ing. Miroslav Klochan - Lučenec, Ing. Emil Olejár - Bardejov, Ing. Iveta Róobová - Rožňava


Títo hlavní kontrolóri tvorili zároveň aj prvý koordinačný výbor ZHK.


Podať ucelený obraz od sporadického organizovania, vývoja až po vznik združenia, dnes už nie je možné. Predsa však s určitosťou môžeme konštatovať, že aktivity v tejto oblasti boli už od nadobudnutia účinnosti zákona o obecnom zriadení, t.j. od roku 1991. Podľa vtedy platného zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení boli vymenovaním ustanovení prví hlavní kontrolóri miest a obcí, ktorí v skutočnosti boli priekopníkmi v kontrole na samospráve. Tento zákon v ustanovení § 18 jasne definoval postavenie hlavného kontrolóra v rámci samosprávy tým, že deklaroval základné princípy a kompetencie jeho pôsobenia. Bolo len prirodzeným snažením hlavných kontrolórov zabezpečiť kontrole jej zodpovedajúce a dôstojné miesto v organizačnej štruktúre samosprávy. Pretože to bola kontrola postavená na nových demokratických princípoch, bolo potrebné urýchlene nájsť a upevniť si svoje postavenie v rámci samosprávy.


Tieto úlohy bolo možné zabezpečiť iba organizovaným spoločenstvom, ktoré by bolo stavovskou organizáciou združujúcou ľudí, zaoberajúcich sa teóriou a metódami kontrolnej činnosti a ich aplikáciami. Najoptimálnejšou formou v tom čase sa javilo občianske združenie, ktoré okrem hlavných kontrolórov profesionálne vykonávajúcich kontrolnú činnosť mohlo združovať aj odborníkov zaoberajúcich sa legislatívou v tejto a príbuzných oblastiach ako aj občanov SR, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na tejto činnosti. Poslaním a cieľom združenia bolo hlavne :

  • zabezpečenie zodpovedajúceho verejného, odborného, pracovného a sociálneho postavenia hlavných kontrolórov miesta a obcí a pracovníkov takýchto útvarov najmä legislatívnou formou ako aj vytváraním možností zvyšovania ich kvalifikácie formou vzdelávania,
  • podpora nezávislého, objektívneho a kvalifikovaného postupu pri výkone kontrolnej činnosti,
  • využívanie podnetov, pripomienok, námetov a sťažností občanov ako aj vlastných poznatkov na efektívny výkon a účinné zameranie kontroly,
  • napomáhanie mimosúdnej ochrany práv členov ZHK,
  • sprostredkovanie informácií členom,
  • spolupráca s odbornými inštitúciami doma i v zahraničí.

Aj napriek tomu, že ustanovujúci snem sa konal až v roku 1992, možno s určitosťou konštatovať, že organizovaná spolupráca a vzájomná výmena skúseností existuje už desať rokov. Ustanovujúci snem už iba po formálnej stránke legalizoval existujúci stav, podľa ktorého bolo možné ďalej upevňovať, rozvíjať a skvalitňovať činnosť združenia.


V nasledujúcom roku v spolupráci s oddelením metodiky Odboru kontroly štátnej správy a sťažností Úradu vlády SR boli vydané Pravidlá kontrolnej činnosti v samospráve obcí, zverejnené vo Verejnej správe č. 3.


Počas nasledujúcich rokov sa združenie dostalo do povedomia odbornej verejnosti, upevnilo si svoje postavenie v samospráve a stalo sa rovnocenným partnerom ostatným inštitúciám v rámci samosprávy.


Vďaka iniciatíve jednotlivých členov ako aj celého združenia boli nadviazané partnerské vzťahy a iniciatívy s ostatnými inštitúciami v rámci samosprávy, ústrednými orgánmi štátnej správy, Najvyššieho kontrolného úradu SR a so zahraničnou inštitúciou EURORAI, ktoré naďalej upevňujeme a rozvíjame.