Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) dňa 15.4.2024 podpísalo Memorandum o spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO).

     

     Predmetom tohto memoranda je vzájomná spolupráca zúčastnených strán za účelom vzájomnej podpory a rozvoja fungovania miestnej územnej samosprávy a spolupráca na vzdelávacích aktivitách zameraných na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe nadobudnutých pri výkone svojej činnosti, za účelom kvalitnejšej aplikácie legislatívy na ochranu oznamovateľov a taktiež aj výmena odborných znalostí a skúseností ako aj šírenie užitočných informácií v oblasti výkonu kompetencií územnej samosprávy a i.

     

     Na základe Memoranda o spolupráci Vám ÚOO a ZHK prinášajú Školenie „zodpovedných osôb“ v zmysle zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré je venované hlavným kontrolórom miest a obcí SR a kontrolórom mestských častí , ktorí sú členmi ZHK SR (primárne pre členov s pôsobnosťou od stredu po západ územia SR) a pozvaných zodpovedných osôb partnerských organizácií.

 

Školenie sa uskutoční prezenčnou formou v Kongresovej sále úradu TSK v Trenčíne 13.6.2024 od 9.00 hod..

 

Účastníci školenia sa dozvedia základné informácie o problematike oznamovania, ako sa prekrýva oznamovanie s agendou hlavného kontrolóra a ako tieto dve agendy vykonávať súčasne.

 

Školenie     *sa bude zaoberať problémom prekrývania agendy, kedy jednáte z pozície hlavného

                    kontrolóra a kedy z pozície zodpovednej osoby, 

                   *poukáže na základné informácie o komunikácií s oznamovateľmi,

                   *uvedie ako rozlíšiť oznámenie od iných právnych úkonov, aké má znaky a špecifické

                     problematické situácie,

                   *sa bude venovať aj problematike evidencie oznámení a akým spôsobom zabezpečiť jej dôvernosť. 

                  Druhá časť školenia bude venovaná príkladom z praxe a diskusii.

 

Účastníci školenia obdržia metodiku, obsahom ktorej bude problematika Hlavného kontrolóra ako zodpovednej osoby.

 

Školenie ma obmedzenú kapacitu - 50 poslucháčov, preto ak máte záujem, nečakajte a zašlite svoju prihlášku už dnes (viď nižšie).

Po naplnení kapacity bude formulár "Prihláška na školenie "zodpovedných osôb""nedostupná.

 

Viac informácií sa dozviete v Pozvánke (viď nižšie).

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.