Program

1.     Aké povinnosti prináša pre hlavných kontrolórov novela zákona  č. 54/2019 z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ?

2.     Aké povinnosti prináša pre hlavných kontrolórov novela zákona  č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ?

3.     Ako spracovať odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024 ?

4.     Aké povinnosti prináša pre hlavných kontrolórov novela zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  a novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ?

5.     Zodpovedanie zaslaných otázok

Prihlášky max. do 22.11.2023 cez elektronický formulár, ktorý nájdete v príslušnom RVC: https://www.avs-rvc.sk/avs-2/zakladne-informacie-1/

Potrebné kliknúť  na jedno z RVC  NR, RO, SE, TN, TT a v rámci podujatí na príslušný názov podujatia, kde je formulár na prihlásenie.

 

Link na záznam bude účastníkom doručený i v prípade, že nestihnú pozrieť seminár priamo 24.11., záznam k dispozícii LEN prihláseným účastníkom  od 25.11. 7 dní.