Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vlády SR, Právnickou fakultou Univerzity J.A. Komenského a Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR, vám dáva do pozornosti a ponúka akreditovaný špecializovaný modulárny vzdelávací program s názvom:

VÝKON KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE S DÔRAZOM NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU

Vysokokvalifikovaní učitelia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity J.A. Komenského ako aj odborníci z praxe (zástupcovia MF SR, MIRRI SR, Úradu vlády SR, ÚVO) vám počas vzdelávacieho programu poskytnú odborné vzdelávanie širšieho zamerania s dôrazom na územnú samosprávu. Absolventi programu získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi.

Vzdelávanie je naplánované v termínoch od 12.9.2024 do 6.12.2024, v priestoroch: Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

 

POPLATKY

Cena za 1 modul je 70 Eur, vrátane DPH.

V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 450 Eur.

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 70 € vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 70 € vrátane DPH.

 

Pre členov Združenia hlavných kontrolórov sú poplatky:

Cena za 1 modul je 65 Eur, vrátane DPH.

V prípade absolvovania všetkých modulov v rámci jedného kurzu je celková cena 409 Eur.

Poplatok za vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia – 65 Eur vrátane DPH.

Poplatok za vykonanie opravnej skúšky a vydanie osvedčenia – 65 Eur vrátane DPH.

 

  • túto informáciu je potrebné uviesť v prihláške, že účastník je členom ZHK SR.

 

Harmonogram kurzu

Papierová prihláška    alebo    Elektronická prihláška